Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

2022 gyzgyn satuw öýi Dyson arassalaýyş köp wezipeli eliment süzgüçleri çalyşmak

Gysga düşündiriş:

Dyson howa arassalaýjysynyň Süzgüç elementiniň gysgaça tanyşdyrylyşy

Daýson howa arassalaýjysynyň süzgüç ýadrosy, işjeňleşdirilen uglerod süzgüçini we HEPE süzgüçini öz içine alýan howa arassalaýjydyr.

Howany arassalaýjynyň iki sany zerur görkezijisi: ýapyk howanyň belli bir mukdarda howa çalşygy wagtyna ýetmegini üpjün etmek zerurdyr, ýagny howa arassalaýjysyna gurlan fanatyň belli bir howa göwrümi bolmagy talap edilýär.Halkara standart, ulanylýan sebitde sagatda bäş howanyň üýtgemegini üpjün etmekdir.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 3 - 20 dollary
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo:

  HEPA süzgüç derejesi:

  Düşünjesi:

  Daýson howa arassalaýjy, howa arassalaýjy markalaryň arasynda has gowy marka.Daýson howany arassalaýjy gowy arassalaýyş täsirine eýe.Şol bir wagtyň özünde, sarp edijiler üçin satyn almak üçin has amatly bolan Dyson howa arassalaýjysynyň önüm görnüşleri köp.Dyson howa arassalaýjysynyň ulanylyş täsiri, Dyson howa arassalaýjysynyň süzgüç elementi bilen has kesgitlenýär.

   

  Goşma süzgüç gurluşy:

   

  Daýson howa arassalaýjy süzgüç elementiniň artykmaçlyklary

  1, bölejikleriň ululygy 0,3 mikron bölejikleri arassalamagyň netijeliligi 99,9% -den gowrak.

  2, katalitik işjeňleşdirilen uglerod adsorbsion gatlagyny öz içine alýar - howadaky zyýanly gazlar, ys we beýleki güýçli adsorbsion kuwwaty üçin işjeňleşdirilen uglerod, Daýson howa arassalaýjy süzgüç elementi katalitik işjeňleşdirilen uglerod gapdal adsorbsiýa bolup biler, gapdal dargamak, ikinji derejeli hapalanma döredip bilmez, ep-esli giňelder hyzmat ömri.

  3, AV-990 sterilizasiýa gutarnykly tehnologiýasy - howadaky bakteriýalaryň köpüsini netijeli öldürýär.

  4. Hapalaýjylary kesgitlemek tehnologiýasy - hapalaýjy konsentrasiýany netijeli kesgitlemek üçin optiki ýörelgäni ulanyp, kiçijik organizmleri lazer gözlemek.

  5, akylly displeý - hakyky wagtda ýüze çykarmak we derňemek, tüsse, bakteriýalar, ys konsentrasiýasy we çyglylyk zarýadynyň süzgüç möhleti.

  6, bazar ir başlandy, belli bir meşhurlyga, moda görnüşine eýe

  7. Mundan başga-da, Dyson howa arassalaýjysynyň Süzgüç elementiniň iň uly artykmaçlygy, elektrostatik tozan ýygnamak tehnologiýasynyň arassalanmagy ýaly rak keseline sebäp bolýan ozon öndürmezligi.

  Näme üçin hemmämize howa arassalaýjy gerek?

  Gysgaça aýtsak, bu “Dyson” howa arassalaýjy süzgüç elementi baradaky bilimleriň girişidir.Dyson howa arassalaýjy süzgüç elementi bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bu hakda öwrenip bilersiňiz.Howa arassalaýjysyny ulananymyzda, ulanmagyň täsirini üpjün etmek üçin süzgüç elementini yzygiderli çalyşmalydyrys.Satyn almaga hem üns bermelidiris, ulanyş effektimizi has gowy üpjün etmek, dem alyş kesellerinden gaça durmak üçin Dyson howa arassalaýjy süzgüç ýadrosy ýaly käbir önümleri saýlamak iň gowusydyr.

  Howa süzgüji / süzgüç elementi näme?

  Howany arassalaýjy süzgüç, adatça deslapky süzgüç, orta effekt, HEPA süzgüji, işjeňleşdirilen uglerod süzgüji we ş.m.

  Filtriň, işleýişiň we hyzmat ediş möhletiniň her gatlagynyň galyňlygy, nepisligi (mesh) we ýerleşdirilmegi birmeňzeş däl.

  Öňünden süzgüç, iň gysga ömri we ýygy-ýygydan çalşylmagy zerurlygy bilen birinji gatda ýerleşdirilýär;

  Ortada ýerleşdirilen ikinji we orta täsirli süzgüç;Gepa süzgüçleri adatça iň soňky gatlakda ýerleşdirilýär we ömri iň uzyn bolýar.

  Esasy öndürijilik, howadaky ownuk gaty bölejikleri ele almak, H11-H14-den netijelilik.

  Işledilen uglerod süzgüç ekrany, howany arassalamagyň täsirine ýetmek üçin esasan howadaky zyýanly gazy özüne çekýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň