Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Hususy howa arassalaýjy hepa süzgüç elementi Balmuda uglerod süzgüçini işjeňleşdirdi

Gysga düşündiriş:

TheBalmudahowa arassalaýjynyň iki janköýeri bar, biri özüne çekmek üçin we biri howa bilen üpjün etmek üçin.Merkezi turbofan özüne çekiji döredýär we daşarky howa 360 arkaly arassalanýar° lizozim süzgüji.Arassalanan howa ýokarky ýaşyl janköýer tarapyndan çekilmegini dowam etdirýär we göni ýokarda iberilýär.Bu pursatda tarap sorulmagy artdyryp başlaýar, minutda iň ýokary howa mukdary 10 müň litr, CADR bahasy 469m3 / sag çenli bolup biler.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 3 - 20 dollary
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo:

  HEPA süzgüç derejesi:

  Bu marka howa arassalaýjysynyň hili gaty gowy, ulanylandan soň täsiri hem aýdyň bolýar.Esasy wezipe, howadaky bölejikleri, şol sanda allergenleri, PM2.5 we ş.m. aýyrmakdyr, şol bir wagtyň özünde, bezeg ýa-da başga sebäpler bilen ýapyk, ýerasty giňişlikde we awtoulagda üýtgäp durýan organiki birleşmeleriň howanyň hapalanmagy meselesini hem çözüp biler. sebäpleri.Howa arassalamak we arassalamak maksadyna ýetmek üçin şemal fanaty tarapyndan negatiw ion howa akymyny emele getirmek üçin iberilýän köp sanly negatiw ion öndürmek üçin howa yzygiderli ionlaşdyrylýar.

  20 minutda 21000 2,5 um kameraly howa hilini 487-e çenli peseltdi.Möhümi, içerki 2,5um bahasy 5140-a ýetdi, güýç re modeiminde (reaktiw arassalaýyş tertibi) güýçli ýel tizligi gaty kyn.Reaktiw arassalaýyş tertibi 70 desibele çenli ses çykarýar, maşgala ýygnanyşyklaryndan soň ulanmak üçin ajaýyp.Açylanda bary-ýogy alty minutlap içerdäki howanyň hilini ortaça derejä çenli peseldýär.

  Goşma süzgüç gurluşy:

   

  Balmuda arassalaýjy süzgüç elementiniň gurluşy

   

  Gurluşy bölünýär: işjeňleşdirilen uglerod süzgüç gatlagy, H12 ~ 14 ýokary netijelilik süzgüç gatlagy, PET skelet gatlagy

   

  Funksiýa: yzygiderli aýlanyşygy arassalamak, birleşdirilen süzmek we netijeli kämilleşdirmek.

   

  Arassalaýyş täsiri has ajaýyp bolar ýaly ýokary hilli uglerod materialy.

  Balmudasüzgüç adapter modeli

  Balmuda howa arassalaýjy ejT-1100 1180 1390 1380 süzgüç

   

  Näme üçin hemmämize howa arassalaýjy gerek?

  ÜstünlikleriBalmuda arassalaýjy süzgüç elementi.

  Indi bazarda howa arassalaýjy markalar köp.Sarp edijiler bu markalar hakda köp zat bilmezler, ýöne her kim ulanmak üçin gowy howa arassalaýjy satyn almak isleýär.Balmudahowa arassalaýjy häzirki wagtda bazarda meşhur marka hökmünde önümiň ulanylyş täsiri henizem gaty gowy, şol bir wagtyň özünde,Balmudahowany arassalaýjy iş sesi birneme pes, ukusymyza täsir etmez.Lwe menartykmaçlyklaryny hödürläňBalmudahowa arassalaýjy.Eger gyzyklanýan bolsaňyzBalmudahowa arassalaýjy, bu hakda öwrenip bilersiňiz.Size kömek eder diýip umyt edýärin.

  Balmudaýönekeýligi bilen gazanýar.BALMUDA 2003-nji ýylda Tokioda esaslandyryldy. Häzirki zaman ulanyjylary, dürli elektrik önümlerini öndürmek we satmak üçin hyzmat hökmünde biz ýönekeýlik we kämillik düşünjesini alyp barýarys.Xiaomi tehnologiýasy iň soňky howa arassalaýjysyny 2014-nji ýylyň 9-njy dekabrynda çykardy, ýöne önüm ilkinji gezek çykarylandan soň köp teswirleri özüne çekdi, sebäbi şuňa meňzeýär öýdülýärdiBalmudaönümi.

  BalmudaHytaý bazarynda işe girizilen lukmançylyk derejeli howa arassalaýjy, howanyň hapalanmagyny arassalamak üçin lukmançylyk derejesiniň standartlaryny ulanyp, 8 esse arassalaýyş gorag ulgamyna eýedir, diňe bir PM2.5-ni netijeli aýyryp bilmez, formaldegid zyýanly gazy doly dargadyp biler we ýokary standart lukmançylykda ilkinji gezek ulanylar derejeli sterilizasiýa tehnologiýasy, her dürli bakteriýalary we wiruslary öldürip biler.Onuň ýokary işjeň ýörite duýgurlyga garşy materialy howadaky allergenleri dargap we aýryp biler we lukmançylyk derejesindäki HEPA süzgüç ekrany PM0.001 ultrafin bölejiklerine takyk süzüp biler we sekuntda 20 million arassa kislorod anionyny çykaryp biler.Aýratynam bellemelidirisBalmudadiňe bir ozon öndürmeýär, bazardaky ozony arassalap bilýän ilkinji howa arassalaýjy önümdir.

  Häzirki wagtda Hytaýda Barmuda howa arassalaýjylary göni söwda markasyny kabul edýärler, ýurduň ähli künjekleri gapy-gapydan giňişleýin eltip bilerler, eltip bermek hyzmatlaryna nagt, sarp edijiler serişdeleriň howpsuzlygy barada alada etmeli däldirler.Müşderiler önümi alandan soň nägileligini duýsalar, önümi 15 günüň içinde mugt yzyna alyp ýa-da çalşyp bilerler.Satyn alandan 1 ýyl soňBalmudaarassalaýjy, önümde ulanylýan hil meselesi bar bolsa, ony täzesine mugt çalşyp bilersiňiz.Kepillik möhleti bäş ýyl, mugt kepillik berilýär.

   

  Howa süzgüji / süzgüç elementi näme?

  Balmuda süzgüç elementini nädip saýlamaly?

  Umuman aýdanyňda, asyl süzgüç elementine gabat gelmek has gowudyr, sebäbi howa arassalaýjynyň hereketlendirijisi, howa kanalynyň dizaýny we süzgüç ekrany umuman hasaplanýar.Balmuda süzgüç ekranyny ulanmak isleseňiz, ululygynyň gurluşynyň birmeňzeşdigini ýa-da gurup bolmajak bir mesele bolup biljekdigini görüň.We OEM çeşme öndürijileri, Balmuda arassalaýjy süzgüç elementi OEM-de ýöriteleşýäris.Balmuda Pekini satyn alyň - Şanhaý süzgüç elementleri, bizi tapyň, arkaýyn boluň!
 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary