Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Xiaomi Mi 1 2 3 2s Pro Pro H howa arassalaýjy üçin işjeňleşdirilen uglerod çalyşmagy bilen ýaşyl howa kartrij süzgüji

Gysga düşündiriş:

Xiaomihowa arassalaýjysüzgüç çalyşmak

Başgaça aýdylanda, maşgalalaryň köpüsinde tutuş jaýyň howa zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljek 2 howa arassalaýjy bar.Kiçijik kwartiralaryň howany arassalamagy önümler üçin has arassalama ýerini talap edýär.Myhmanhanada ulanmak isleseňiz, köp ýerde bilelikde işleýärler, diňe bir giňişlik däl, çykdajylary hem has ýokary.

Spaceeri arassalamagyň agyry nokadyny çözmek üçin Xiaomiarassalaýjy köp täsirli süzgüç (bu ýokary energiýa netijeliligi bolan uglerod mata), bu arassalaýyş işini çalt tamamlap bilýän we formaldegidi aýyrmak ukybyna eýe bolan kosmos üçin döredilen howa arassalaýjydyr, Arassalamak ukyby, we ş.m., süzgüç we asyl nusgasyny aýyrmak üçin ähli taraplaýyn güýçli arassalaýyş ukyby, bir enjam gündelik öý hojalygynyň howany arassalamak isleglerini kanagatlandyryp biler.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 3 - 20 dollary
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo:

  Daş görnüşi dizaýny

  TheXiaomi arassalaýjy henizem asyl stilini saklaýar.Xiaomi stili sebäpli, uly göwrümli ýapyk howa arassalaýjyda, daşky görnüşde täze stil bar bolsa-da, Xiaomi arassalaýjysynyň esasy howa arassalaýjysy märekäniň içinde.Ortada şöhle saçýar, Xiaomi arassalaýjy meşhur we adaty giňişlikde uly söwda, H täjirçilik we beýleki enjamlarda ulanylyp bilner, Xiaomi enjamy 96 inedördül metr howany arassalamak zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.

  TheXiaomi howa arassalaýjy, PM2.5 we formaldegid bahalaryny görkezip bilýän OLED ekrany bilen enjamlaşdyrylandyr.Formaldegidiň bahasy üç onluk ýerde görkezilip bilner.Formaldegidlere has duýgur we ekrany has takyk.

  Xiaomi howa süzgüç gurluşy:

  XiaomiHowany arassalaýjy süzgüç elementi, gaty formaldegidi netijeli aýyrmak üçin ýokary derejeli çig maldan ýasalýar

   

  PM2.5 üçin, Xiaomi-de iki süzgüç elementini duýup bilýän lazer bölejik datçigi ulanylýarhowa arassalaýjy, 5 esse süzgüç ulanyp, şol sanda:

  1. wasuwulýan esasy süzgüç, galyndylar we saçlar ýaly uly göwrümli hapalaýjylary saklamak we süzgüç elementiniň ömrüni uzaltmak üçin ulanylýar.

  2. Wirus beloklaryny ýok etmek, hereketsiz etmek we wirusa garşy täsir etmek üçin ulanylýan wirusa garşy örtük.

  3. Antibakterial örtük, bakteriýalary saklap we ýok edip biler.

  4. efficiencyokary öndürijilikli nano masştably süzgüç materialy, 0.08-0.09μm hapalaýjy maddalaryň 99,98% -ini saklap bilýär.

  5. Gözenek emdirilen işjeňleşdirilen uglerod, formaldegid we VOC ýaly gaz hapalanmagyny siňdirmek üçin ulanylyp bilner.

  Xiaomi süzgüç çalşygyny nädip gurmaly?

  TheXiaomi howany arassalaýjy süzgüç elementi, polenany goşmak bilen howadaky hapalaýjylary süzüp biler.Resmi maglumatlara görä, polen allergenleriniň bir sagatda ýok edilmegi 99% -e ýetdi, bu bolsa allergiki rinitiň we konýuktiwitiň döremegini azaldyp biler.Göwreli aýallar, bäbekler we garrylar ýaly gowşak toparlar has dostlukly.

  Xiaomi süzgüç elementiniň güýji?

  RFID kody süzgüç elementiniň ömrüni awtomatiki kesgitläp bilýän süzgüç elementine gurlupdyr.Süzgüç elementiniň adaty ömri 1 ýyl, enjam gutaranda ulanyjyny sorar.

  Gysga tejribeden soň, Xiaomi-iň çykyşyhowa arassalaýjy 4MAX henizem gaty gowy.Howany arassalamagyň netijeliligi adaty howa arassalaýjylaryndan has ýokary we has uly ýer tutup biler.Uly ýerler üçin önüm bolsa-da, maşgalany ulanmak üçin hem örän amatly, esasanam täze durky täzelenen maşgalalarda hökmany suratda çalt aýryp bolmajak käbir formaldegid bolar.Netijeli aýyrýan howa arassalaýjyformaldegid has möhümdir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň