Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

H13 çalyşmagy Xiaomi 4 Mi howa arassalaýjy 4 4 pro süzgüç elementini çalyşmak üçin işjeň uglerod Hepa süzgüji

Gysga düşündiriş:

Gysgaça syn

Howany diňe arassalamak bilen çäklenmän, dezinfeksiýa etmek hem mümkinmi?Recentlyakynda, Xiaomi söwda merkezi Miaa dezinfeksiýa howa arassalaýjysyny köpeltdi, bu hem Xiaomi Mijia howa arassalaýjysynyň dört gezek gaýtalanmagyndan soň ep-esli ýokarlandyrylan funksiýalary bolan ilkinji önümdir.Pekin uniwersitetiniň üçünji hassahanasynyň antibakterial patent tehnologiýasyny kabul etmek we Milli saglyk toparyna üstünlikli gözegçilik we resminama tabşyrmak, bu aýratyn döwürde, öý howasyny arassalamak pudagynda aýratyn möhüm täzelikdigini aýtmak gerek.

Daşky gaplamada, Mijia dezinfeksiýa howa arassalaýjy süzgüç elementi, henizem Xiaomi howa arassalaýjysyna meňzeş ekologiýa taýdan arassa karton bilen örtülendir we daşalýan mahaly enjamyň zaýalanmazlygy üçin içki köpük galyp bilen berkidilýär.Önüm baradaky maglumat postuna aýratyn göz aýladym, öndüriji henizem Xiaomi ekologiýa zynjyry kärhanasy, şeýle hem Xiaomi howa arassalaýjy süzgüç elementlerini öndüriji Huashengyi.Geçmişde çykdajylary azaltmak bilen howa arassalaýjy süzgüçiň hilini zor bilen ýokarlandyrdy we bu Xiaomi-ni iň ýokary paý bilen howa arassalaýjy markasyna öwürdi.Bu gezek dezinfeksiýa we arassalamak bilen ýokary derejeli önümleriň satuwy


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 3 - 20 dollary
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo :

  Daşky görnüşi:

  Daş görnüşi boýunça, Mijia dezinfeksiýa howa arassalaýjysy, Mijia howa arassalaýjylarynyň öňki nesillerinden tapawutlanýar.Upperokarky bölegi henizem ak we ýönekeý, aşaky bölegi bolsa bir seredişde has ýokary bolan metal dokma pürküji reňkine çenli ýokarlandyryldy.Howa ýolunyň dizaýnynda aşagyndaky 360 dereje howa kabul edilýär.Içki süzgüç elementiniň içinde süzülenden soň, ýokarsyndaky howa rozetkasynyň dizaýny arassa howanyň aýlanyş netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.Xiaomi bu ugurda gaty kämillik işi etdi.Şonuň üçin bu süzgüç elementi hem uly özgerişlikleri başdan geçirdi, sebäbi enjamyň gapdal açylýan görnüşi iň ýokarky görnüşe öwrüldi.Onuň ýokarky we aşaky bölekleri süngü bilen berkidilýär we iki bölegi gizlin goýberiş düwmesi arkaly bölüp bolýar, soňra süzgüç bölümini görüp bolýar.Upperokarky we aşaky bölünen gurluş, ýelken dizaýnyny bir göz bilen päsgelçiliksiz edip biler we ýokardaky ýokarky paneli söküp biler, bu bolsa bedeni arassalamagyň kynlygyny azaldyp biler.

  süzgüç gurluşy:

  Içki süzgüç elementi nukdaýnazaryndan, Xiaomi howa arassalaýjy süzgüç elementiniň reňkinde hiç wagt ulanylmadyk ak reňk ulanylýar, bu hem öňki süzgüç elementinden tapawutlydygyny aňladýar.Şol bir wagtyň özünde, ululygy adaty süzgüç elementinden has uly tegelek bolan has uly.Esasan üç bölekden durýar: daşarky esasy süzgüç, orta Hypa süzgüji, ýörite material örtügi we içki işjeňleşdirilen uglerod gatlagy.Tapawut, bu gezek süzgüç elementi goşa örtüge garşy örtük goşdy, esasanam Peking uniwersitetiniň üçünji hassahanasynyň patentlenen antibakterial tehnologiýasyny ulanmak, diňe ýapyk formaldegid, TVOC we adaty howa arassalaýjylary ýaly beýleki zyýanly maddalary aýryp bilmeýär, howany dezinfeksiýa edýär.Sterilizasiýa derejesi 99,98% -e deňdir, bu umumy bakteriýalary we wiruslary aňsatlyk bilen hereketsizleşdirip biler, şeýle hem arassalananda sterilizasiýa täsirini gazanyp, bakteriýalaryň täzelenmegini saklap biler.Elmydama çykdajylylygy bilen tanalýan Xiaomi howa arassalaýjysy hökmünde bu gezek süzgüç elementi her 6-12 aýda bir gezek çalşyp boljak uzak möhletli mehanizmi kabul edýär.Süzgüç elementiniň bahasy diapazony yglan edilmese-de, her tüwi janköýeriniň aňsatlyk bilen elýeterli standart bolup biljekdigine ynanýaryn.

  Mundan başga-da, ýokarky böleginiň düýbünde ultramelewşe UV çyrasy goýlup, aşaky süzgüç elementini we içindäki howany yzygiderli şöhlelendirip, goşa sterilizasiýa täsirini döredip, soňra gurlan ýokary energiýa plazma generatory bilen hyzmatdaşlyk edip biler. howany işjeň öldürmek üçin oňyn we otrisatel ionlary yzygiderli boşatmak.Üç gezek sterilizasiýa etmek bilen, dümewiň umumy wiruslaryny, enterowiruslary we howada bar bolan dürli bakteriýalary we allergenleri netijeli öldürip biler.Şeýle hem, Reýn milli ideg sertifikatyndan geçdi we hapa howanyň girmegine we doly arassa howasyna hakykatdanam ýetdi.täsiri.

  Ulanylyşy

  Ilkinji gezek ulanmak üçin, möhürlenen paketden süzgüç elementini aýyryň we adaty ulanyşa başlamak üçin aşaky süzgüç elementine ýerleşdiriň.Öň tarapynda OLED ekrany we arassalaýjynyň işini we dişlisini sazlamak üçin ýokarsynda, aşagynda, çepinde we sagynda düwme düwmesi bar.Bu ekran temperaturany, çyglylygy we PM2.5 daşky gurşaw gymmatlyklaryny hakyky wagtda görkezip biler, şeýle hem ýeliň tizligini sterilizasiýa UV lampasynyň açylandygyny görkezýär.Daşky halka daş-töweregimizdäki howanyň hilini ýada salmak üçin ýaşyl, mämişi we gyzyl reňkleri hem ulanýar.Beýleki Xiaomi howa arassalaýjylary kän bir tapawutlanmaýar.

  Xiaomi-iň arassalaýjysy hökmünde, akylly baglanyşygy amala aşyrmak üçin Mijia bilen birikmek hem zerurdyr.Bir tarapdan, jübi telefony ýa-da Siaoai sesi bilen uzakdan dolandyrylyp bilner, beýleki tarapdan, içerdäki howanyň hakyky ýagdaýyny islendik wagt uzakdan görüp bilýär.Ondan habardar boluň.Arassalaýjynyň arka tarapyndaky PM2.5 we PM10 goşa täsirli datçikleriň kömegi bilen howa ýagdaýy takyk duýulyp bilner we standartdan ýokary bolanda awtomatiki usulda işjeňleşdirilip bilner.

  Arassalamak täsiri:

  Arassalaýyş netijeliligi taýdan Xiaomi-iň howa arassalaýjysy hemişe aýratyn tapawutlanýar.Windel barlaýjy bilen synag edilende, ýeliň tizligi sekuntda iň köp 5,7 metre ýetip biler, bu adaty saç guradyjydan has uly.Bellenen ulanylýan meýdan 42 ~ 72 inedördül metre ýetdi we iki otag we ýönekeý maşgalalaryň bir otagy doly örtülip bilner.Formaldegid CADR bahasy hem sagatda 310 kub metre ýetýär, şonuň üçin öndürijilik barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

  Mijia howa arassalaýjy süzgüç elementiniň bu düýpli täzelenişi, döwür bilen deňeşdirilýän üýtgeşiklik diýip bolar.Öý bezegi netijesinde emele gelen formaldegid ýaly zyýanly gazlar bolsun, ýa-da howada galan bakteriýalar we wiruslar bolsun, bir gezekde ýok edilip, garrylary we çagalary ep-esli azaldar.Kesgitli adamlarda bu hili kesel töwekgelçiligi, öý haýwanlary ýa-da allergiýa ýykgyn edýän dostlary bolan maşgalalara goşmaça gorag gatlagy goşulýar.Şondan bäri, Xiaomi howa arassalaýjylary, çykdajylaryň netijeliligini üpjün etmek bilen, pes, orta we ýokary bahalary paýlamagy hem tamamladylar.Her tüwi tagamynyň we maşgalasynyň arassa howadan dem alyp biljekdigine göz ýetiriň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň