Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

hepa h13 pm2.5 işjeňleşdirilen uglerod howa süzgüçli kartrij, kiaomi howa arassalaýjy

Gysga düşündiriş:

Xiaomi howa arassalaýjy kompozit süzgüç elementi süzgüji 1-nji nesil / 2-nji nesil / 3-nji nesil / Pro, sarp edilip bilinýän dumanlary, formaldegidleri we bölejikleri aýyrmak süzgüçini aýyrmak üçin kesgitleýji çip bilen laýyk gelýär.

Kümüş ionlary antibakterialdyr we formaldegidi aýyrmaga ýykgyn edýär, mis ionlary esasan duman we tozany aýyrmak üçin wirusa garşydyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Wideo:

Haryt Xiaomi howa arassalaýjy kompozit süzgüç elementi süzgüji üçin amatly
Çykyş Kiçijik bölejikleri pm2.5, anti-bakteriýa we antiwirus,
we içerdäki yslary we ş.m. ýok etmek.
Netijelilik E10 、 E11 、 E12 、 H13 、 H14 (99.5-99.99%)
Ölçegi 90290 * H200
Reňk Greenaşyl / Gök
Material Kompozit PET + PP, antibakterial media, işjeňleşdirilen uglerod,
Dezodirlenen bölejikler. (HEPA + Işjeň uglerod Honrycomb)
Arza Islendik marka Öý howasyny arassalaýjy
Durmuş wagty 4-7-nji aý
Şahadatnama ISO9001
Bukja PP sumka + karton guty

Süzgüç gurluşy:

Xiaomi howa arassalaýjy üçin bu süzgüç elementi birleşdirilen süzgüç elementiniň kategoriýasyna degişlidir.Onuň esasy gurluşy dört gatlaga bölünýär:

Birinji gatlak neýlon mesh (ýokary dykyzlykly deşikler, saçlary, tozany we howadaky beýleki uly bölejikleri netijeli süzýär);ikinji gatlak HEPA süzgüçli pagta (tozany, polen tozany, dokma süýümlerini we beýleki mikroorganizmleri we inçe bölejikleri netijeli süzýär) Aýratyn maddalar);üçünji gatlak işjeňleşdirilen uglerod süzgüç gatlagydyr (formaldegid we anilin ýaly zäherli we zyýanly nano göwrümli ownuk molekulýar polýar maddalary çalt siňdirip biler);dördünji gatlak: durnukly metal tor, PP mesh hem diýilýär (umumy önümi durnuklaşdyrmak, gurluş deformasiýasynyň öňüni almak)

Üstünlikleri

Durmuşyň hilini yzarlaýanlar, öýlerimiziň howa hiline edil şonuň ýaly berk talaplary berýärler.Şeýle hem gowy howada ýaşanymyzda bagtly keýp alyp bileris.

Bu Xiaomi howa arassalaýjy birleşdiriji süzgüç elementi, Xiaomi arassalaýjy 1-nji nesil / 2-nji nesil / 3-nji nesil / Pro üçin amatlydyr we kesgitleýji çip, mis ion anti-wirusy we duman aýyrmak, kümüş ion antibakterial we aldegid aýyrmak, hyzmat ediş möhleti bilen gelýär. birleşdirilen süzgüç 6 -9 aý, süzgüç elementini ömrüniň ahyryna çenli çalyşmaly, adam etini arassalaýjy bolmazlygymyz üçin!

Efficiencyokary öndürijilikli dört gatly süzgüç, howadaky formaldegid tozany, gatlak-gatlak süzgüç, adsorbsiýa we hereketsiz ýaly zyýanly maddalary netijeli süzüp biler, köp sanly uly süzgüçli, gatlakly we yzygiderli arassalamak, uly giňişligi arassalamak, täze dem almak aňsat Howa, güýçli ýel çykaryşy, maşgalalar her pursat rahat rahatlyk bilen sagdyn dem almakdan lezzet alar ýaly, bütin öýi ölmän aýlaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň