Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Howa arassalaýjylary üçin Hpa300 Hepa çalyşma süzgüji R Honeywell Hpa300 seriýasyny çalyşmak süzgüji

Gysga düşündiriş:

“Honeywell” howany arassalamak tehnologiýasy üçin hakyky Hepa süzgüji, howany eltmegiň dürli usulyna görä turbulent akym ulgamyna we laminar akym ulgamyna bölünip bilner.

. , bahasy pes, ýöne howa az üýtgeýär, adatça sagatda 10 ~ 50 gezek bolýar, tokly tok öndürmek aňsat, hapalanýan bölejikler içerki worteksiň asma aýlawynda bolup biler, howanyň hapalanmagy, içerdäki arassalama derejesini peseldip biler.Diňe NASA standart 10 000 - 10 000 000 synp arassalaýyş kamerasyna degişlidir.

(2) Laminal akym ulgamy;Laminar akym ulgamy birmeňzeş paýlanyş we degişli akym tizligi bilen gaýdyp howa rozetkasy arkaly bölejikleri we tozany iş otagyndan çykarýar.Üýtgeýän tok ýok, şonuň üçin ýüzýän tozan ýok.Honeywell Hpa300 seriýasyny çalyşmak süzgüç arassalaýyş derejesi howanyň üýtgemeginiň köpelmegi bilen ýokarlanýar we NASA standartyna laýyklykda 100 derejeli iş otagy üçin amatly.Emma süzgüç möhüriniň zeper ýetmegi birneme uly we bahasy has ýokary.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 3 - 20 dollary
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Çalyşýan bal guýusy Hepa süzgüji Netijeli we ygtybarly iş otagy howany arassalamak ulgamy.

  To operasiýa otagynda organ transplantasiýasynyň, ýürek, gan damarlarynyň, emeli bogun çalşygynyň we beýleki amallaryň talaplaryna laýyk gelýän steril gurşawy üpjün edýär.

  Howanyň süzülmesiof Hepa süzgüji Kj550f - Pac2156wsterilizasiýa etmegiň iň täsirli, ygtybarly, tygşytly we amatly serişdesidir.Degişli süzgüçleriň ulanylmagy arassa iş otagynyň tozan we bakteriýalaryň zerur konsentrasiýasyna ýetip biljekdigini üpjün edip bilerdan Honeywell üçin Hepa 13 süzgüjiamatly amal bahasy bilen.Adatça, arassa iş otagyny arassalaýjy kondisioner ulgamy üç derejeli howa süzgüçleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Howa süzgüçiniň birinji basgançagy arassa howa rozetkasynda, ikinji basgançak ulgamyň polo positiveitel basyş bölüminde, üçünji basgançak ulgamyň ahyrynda kesgitlenmeli.Garaşsyz arassa howa ulgamy ulanylsa, üç derejeli süzgüç gurmak hem talap edilýär we süzgüçiň iň soňky derejesi iň bolmanda ýokary netijelilik howa süzgüçidir.

  “Honeywell Air Filter” öndürijiligi:

  Honeywell _Terminal howa süzgüçiniň gowy öndürijiligi ýapyk steril gurşawyň kepili bolup, süzgüç ulgamynyň laýyk konfigurasiýasy üç basgançakly süzgüç ulgamynyň garşylyk ösüşi durnukly bolar ýaly, terminal howa süzgüçiniň hyzmat möhletini uzaldyp biler.1980-nji ýyllarda bolşy ýaly, 90% ~ 95% kolorimetriki netijeliligi bolan süzgüçiň (Hytaýda ýokary netijelilik süzgüçine deňdir) süzgüçiň hassahanadaky ähli bakteriýalaryň 99,9% süzüp biljekdigi subut edildi. , ýöne dürli ýurtlarda hassahananyň howa çalşygy standartlarynyň iň soňky wersiýasy, süzgüç netijeliligini ýokarlandyrmak tendensiýasyna eýe.Standard, I, II we III synp arassa iş otaglarynyň HEPA süzgüçleri bilen enjamlaşdyrylmalydygyny nygtaýar.Sub-hepa süzgüçlerine diňe IV synp arassa iş otaglarynda rugsat berilýär.Arassa iş otagynyň kepillik ulgamydygyny göz öňünde tutup, elektrostatiki arassalaýjy howa üpjünçiliginiň ahyrynda goýulmaly däldir.

  “Honeywell Filter” bahalary:

  Üç derejeli süzgüç düşünjesi doly düşünje we süzgüç ulgamynyň laýyk konfigurasiýasy iň täsirli çäre.Ulgamyň umumy netijeliligini oýnamak üçin süzgüç saýlamagyň we ýerleşişiň her bir derejesi Sazlamalary äsgermezlik edip bolmaz, eger bir baglanyşygy äsgermezlik etseňiz ýa-da süzgüç derejesi Sazlamalar gabat gelmese, üç derejeli süzgüç çalyşmagyň möhleti manysyz bolar. , umumy süzgüç netijeliliginiň pesligine we beýleki problemalara sebäp bolýar.Orta mekdebiň netijelilik çäginde süzgüçli media we süzgüç görnüşleri az we kondisioner gutusynda goýlan orta netijelilik süzgüçiniň süzgüç öndürijiligi esasan pesdir, terminaly ýokary netijelilik süzgüçini netijeli gorap bilmeýär, hyzmat möhletine täsir edýär.Arassa iş otagy üçin terminal süzgüçiniň esasy öndürijiligi netijelilik bolsa-da, beýleki aýratynlyklary seresaplylyk bilen saýlanylmaly ýapyk gurşawyň önelgesizligine hem täsir eder.Adaty ýagdaýlarda süzgüç hapalanmaz.Bakteriýalary köpeltmek mümkinçiligini ýok etmek üçin süzgüçde ulanylýan material gidrofob bolmaly we kontrplak ýa-da agaç süzgüji ýaly organiki materiallary saýlap bilmeýär;Ahyrky süzgüç enjamynda bölüji süzgüç bar bolsa, aýyryjy kraft kagyz ýa-da örtülen kagyz önümleri, alýumin bölüji has gowudyr;Ahyrky süzgüç enjamy bölüji süzgüç ulanmasa, önümi pagta ýüplügi bilen bölüji hökmünde ulanmak ýerlikli däl.Mundan başga-da, süzgüç enjamynyň hyzmat sikli gaty uzyn bolmaly däldir.

  “Honeywell Air” süzgüji bellemeli:

  Yzyna howa rozetkasynda süzgüç goýulmalydygyna üns beriň.Içerki basyş rugsat berse, gaýdýan howa rozetkasynda orta täsirli süzgüç goýulmalydyr.Işgärleriň arassa operasiýa otagynda işlemegi we işden öň we soň arassalaýyş işleri sebäpli, gaýdýan howada has köp saç we dokma süýümleri we ş.m. bolup biler, bu bolsa gaýdyp howa turbageçirijisiniň üsti bilen turba goýmak aňsat, tozan ýygnamagyna we kömeleklere sebäp bolýar.Ora-da rulonyň üstünde goýlup, ýylylyk geçiriş netijeliligine täsir edýär, hatda petiklenýär, howanyň göwrümini peseldýär.Yzyna howa porty süzgüji polo positiveitel basyşy has aňsat döretmek üçin hem ulanylyp bilner.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň