Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

IOS şahadatnamasy Hytaý Yananing H13 H14 Çuň otagly HEPA süzgüji, arassa otag üçin Laminar akym HEPA süzgüji

Gysga düşündiriş:

Efficiencyokary täsirli bölejik Howa ýa-da HEPA.Örän gaty inçe süýümlerden ýasalýar, bölejikleri ele almak ukyby gaty güýçli, gözenegiň ululygy kiçi, adsorbsion kuwwaty uly, arassalama netijeliligi ýokary.Singleeke süzgüç derejesini hasaplamaga görä, adaty HEPA süzgüji howany ownuk bölejikleriň 0,3 mikronyna (saçyň diametriniň 1/200) süzüp bilýär, süzgüç derejesi azyndan 99,97%, duman we bakteriýalar, wiruslar, kömelek sporlar we beýleki hapalaýjy maddalar iň täsirli süzgüç serişdesi, ýagny: her 10,000 bölejikden diňe üçüsi HEPA membranasyna aralaşyp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iň döwrebap önümçilik enjamlary, tejribeli we ökde inersenerler we işçiler, IOS şahadatnamasy Hytaý Yanan H13 üçin satuwdan öňki / dostlukly hünärmen jemi satuw topary bilen birlikde ýokary hilli tutawaç ulgamlaryny ykrar etdik. Arassa otag üçin H14 çuňňur göwnejaý HEPA süzgüji Laminar akym HEPA süzgüji, 10 ýyl tagallasy bilen bäsdeşlik bahasy we ajaýyp hyzmat bilen müşderileri özüne çekýäris.Mundan başga-da, hemişe müşderileriň ilkinji saýlawy bolmaga kömek edýän dogruçyl we ak ýüreklilik.
Iň döwrebap önümçilik enjamlary, tejribeli we ökde inersenerler we işçiler, ýokary hilli tutawaç ulgamlaryny, dostlukly hünärmenleriň umumy satuw topary bilen satuwdan öňki / soň goldawyny ykrar eden bolmagy ähtimal.Hytaý HEPA süzgüji, HEPA howa süzgüji, Biziň kompaniýamyz, dünýädäki müşderilere iň oňat önümleri, usullary we hyzmatlary hödürleýän Hytaýda eýýäm köp sanly zawod we tejribeli tehnologiýa topary bar.Dogruçyllyk biziň ýörelgesimiz, hünärli iş biziň işimiz, hyzmat biziň maksadymyz, müşderileriň kanagatlanmagy biziň geljegimizdir!

HEPA süzgüç düşünjesi:

Efficiencyokary täsirli bölejik Howa ýa-da HEPA.Örän gaty inçe süýümlerden ýasalýar, bölejikleri ele almak ukyby gaty güýçli, gözenegiň ululygy kiçi, adsorbsion kuwwaty uly, arassalama netijeliligi ýokary.

Singleeke süzgüç derejesini hasaplamaga görä, adaty HEPA süzgüji howany ownuk bölejikleriň 0,3 mikronyna (saçyň diametriniň 1/200) süzüp bilýär, süzgüç derejesi azyndan 99,97%, duman we bakteriýalar, wiruslar, kömelek sporlar we beýleki hapalaýjy maddalar iň täsirli süzgüç serişdesi, ýagny:

Her 10,000 bölejikden diňe üçüsi HEPA membranasyna aralaşyp biler.Şonuň üçin bölejik maddalarynyň süzgüç täsiri gaty görnüp dur!

Çilimi süzmek üçin ulanylanda, netijelilik takmynan 100 göterime barabar bolýar, sebäbi çilimdäki bölejikler ululygy 0,5-2 mikron aralygyndadyr we HEPA membranasyndan geçip bilmeýär.Esasy rol bölejigiň howa tarapyny süzmekdir, iň gowy süzgüç öndürijiligi 99.999995% -e ýetip biler.


HEPA süzgüç materialy:

HEPA PP süzgüç kagyzy, aýna süýümi, birleşdirilen PP PET süzgüç kagyzy, eredilen poliester dokalmadyk mata we ereýän aýna süýümi bäş material.

HEPA süzgüç derejesi:

spesifikasiýalaryna laýyklykda H10, H11, H12, H13 we H14-e bölünip bilner.Bu aýratynlyklaryň ähli HEPA HEPA süzgüçine degişlidir.HEPA derejesi näçe ýokary bolsa, bir gezeklik süzgüç derejesi şonça ýokarydyr.Şeýle-de bolsa, dereje näçe ýokary bolsa, şemal garşylygy şonça-da köp, ses näçe köp bolsa, şonça-da gymmat.Adatça öý süzgüç önümlerine H11 ~ H12 baha berilmegi maslahat berilýär.Mysal üçin, Angliýadaky IAM howa arassalaýjylary H11 derejesine eýe.

HEPA süzgüç programmasy

HEPA halkara derejesinde ykrar edilen ýokary netijelilik süzgüç materialy.Ilkibaşda HEPA ýadro energiýasyny öwrenmekde we goramakda ulanylýardy, ýöne häzirki wagtda ýokary arassaçylyk zerur bolan takyk barlaghanalarda, derman önümçiliginde, atom gözleglerinde we hirurgiki amallarda we öý howasyny arassalaýjyda giňden ulanylýar.

Dürli modelleri arassalaýjy üçin HEPA süzgüç uýgunlaşmasy (sazlamaga hoş geldiňiz)

Howa süzgüji / süzgüç elementi näme?

Howany arassalaýjy süzgüç, adatça deslapky süzgüç, orta effekt, HEPA süzgüji, işjeňleşdirilen uglerod süzgüji we ş.m.

Filtriň, işleýişiň we hyzmat ediş möhletiniň her gatlagynyň galyňlygy, nepisligi (mesh) we ýerleşdirilmegi birmeňzeş däl.

Öňünden süzgüç, iň gysga ömri we ýygy-ýygydan çalşylmagy zerurlygy bilen birinji gatda ýerleşdirilýär;

Ortada ýerleşdirilen ikinji we orta täsirli süzgüç;Gepa süzgüçleri adatça iň soňky gatlakda ýerleşdirilýär we ömri iň uzyn bolýar.

Esasy öndürijilik, howadaky ownuk gaty bölejikleri ele almak, H11-H14-den netijelilik.

Işledilen uglerod süzgüç ekrany, howany arassalamagyň täsirine ýetmek üçin esasan howadaky zyýanly gazy özüne çekýär.
  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň