Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

amazon gyzgyn satuw öý howa arassalaýjy TIPON uglerod hepa süzgüç elementini çalyşmak

Gysga düşündiriş:

Düşünje:

TIPON howa arassalaýjy meşhur marka, süzgüç elementleri abraýly üpjün edijiler tarapyndan üpjün edilýär [https://www.hsy-airfilter.com/].

Halkara abraýly guramalar tarapyndan maglumatlaryň gözegçiligi arkaly, arassalamagyň netijeliligi CADR bahalary aşakdakylar:

1. PM2.5-iň aýyrmak derejesi 99,99% -e ýetdi;

2. formaldegidiň çykarylyşy 98,49% -e ýetdi;

3. Çilim: 265 m3 / sag;

4. Toz: 282 m3 / sag;

5. Polen: 299 m3 / sag;


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 3 - 20 dollary
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  TIPON howa arassalaýjy hakda näme?

  Uly şäherlerde howanyň hapalanmagy, dumanyň ýaramazlaşmagy, howanyň barha artýan ünsi arassalaýarMaslahatjandarlar howanyň ýaşamagyna baglydyr, eger howanyň hapalanmagy bar bolsa, adamlaryň saglygyna-da uly täsir edýär, howanyň hemişe howa geçirýän howasynyň hili erbet, baş aýlanmagyna, döşüň berkligine, ýadawlygyna, emosional ýokarlanmagyna we peselmegine sebäp bolýar Uly ýaly näsag alamatlar, iş netijeliligine täsir edýär, Dürli kesellere sebäp boluň, çynlakaý hem rak keseline sebäp bolup biler, ýakynda iň yssy ýaýradyMaslahathowa arassalaýjy nähili?BolýarMaslahathowa arassalaýjynyň hili gowymy?Ol hakykatdanam howany arassalap bilermi?

  TIPON howa süzgüç gurluşy:

  Maslahathowa arassalaýjy süzgüç üç bölekden ybarat,HEPA net +aýyrmakformaldegid tor + işjeňleşdirilen uglerod tor, olaryň her biri öz roluny ýerine ýetirýär, howadaky tozany, formaldegid we beýleki zyýanly gazlary adsorbsiýa edýär, howanyňyz açyk bolar ýaly,wesagdyn!

  Ulanyş tejribesi:

  1. Enjamy açanyňyzda gyzyl, soň mämişi, soňra gök bolýar.Bu işleýär.Bu çaganyň allergiki rinitidir.Uzak möhletleýin ulanmaga sabyrsyzlyk bilen çagalaryň allergiki riniti üçin peýdaly bolup biler, negatiw ion funksiýasyny açyň, howanyň arassa bolandygyny, gowy enjamdygyny duýuň.Tejribe edilmedi, ýöne gowy önüm diýip pikir edýärin.Germaniýadan “Machine” -yň tehniki derejesine we Hytaýdan süzgüç elementini üpjün edijiniň tehniki derejesine ynanýaryn [https://www.hsy-airfilter.com/].

  2. Süzgüçli gaplamak gaty gowy, baha bermek üçin bir hepdeden gowrak wagt bäri ulanylýar, täsiri hakykatdanam gowy!Ilkibaşda iki ýyl öý bezegi, çagalar otagy ýaşamady, ýöne mebel täze, indi çagalary ýaşamaga taýyn, formaldegidiň öz-özüni barlamak gurallary bilen görkezilen netijeler standartdan ýokary bolup, gapylary we Windows-y uzak wagtlap ýapyň wagt hem ys alýar, şonuň üçin arassalaýjyny köp arassa howa bilen satyn aldym we öz-özüňi barlamak görkezişleri geçmeli däl, bahasy gaty peseldi!Gerek bolsa gaýdyp gelerin.Ynan mana!

  3. Ahyrynda täze jaýa göçdüm, formaldegid süzgüç toplumyndan başga-da, çalt guruň, ulanyň, ses gaty ýeňil, täsiri hakykatdanam gowy, sözlem bilen, öýde formaldegid ep-esli azaldy!Bu üpjün ediji tarapyndan berlen formaldegid aýyrmak süzgüç elementi üçin köp sag boluň!

  Hakyky harytlary nädip satyn almaly?

  Satyn alyňinghowa arassalaýjy süzgüç elementi, çeşme öndürijisini gözläňhttps://www.hsy-airfilter.com/]!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary