Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Önümçilik netijeliligi bölejikleri tozan ýygnaýjy süzgüç

Gysga düşündiriş:

Senagat süzgüç düşünjesi:

Senagat süzgüji, metallurgiýa, himiýa senagaty, nebit, kagyz öndürmek, derman, azyk, magdançylyk, elektrik energiýasy we şäher suw üpjünçiliginde giňden ulanylýan süzgüçdir.Senagat hapa suwlary, aýlanylýan suwuň süzülmesi, emulsiýanyň täzelenmegi, galyndy ýagynyň süzülmesi we gaýtadan işlenmegi, üznüksiz guýma suw ulgamy, metallurgiýa pudagynda partlaýjy peç suw ulgamy, gyzgyn togalanmak üçin ýokary basyşly suw aşaklaýyş ulgamy.Ösen, täsirli we işlemek aňsat awtomatiki süzgüç enjamy.


 • :
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Haryt kategoriýasy

  1. Howany kondisionirlemek süzgüç ulgamy üçin deslapky süzgüç we ýokary netijelilik ömrüň dowamynda uzaldylyp bilner.

  2. Arassa otagyň giriş we çykyş süzgüji.

  3. Uly howa kompressory üçin deslapky süzgüç.

  Material

  1. Süzgüçli media ýokary geçirijilik we pes basyş ýitirilmegi bilen ýörite iňňe urmak usulyndan ýasalýar.

  2. Mediýa demir tor bilen birleşýär we soňra ony bukýar, süzgüç meýdany adaty tekiz süzgüç, karton ýa-da metal çarçuwa bilen deňeşdirilende 5 esse köp, çalyşmak aňsat.

  3. Çyglylyga çydamly güýçli, çyglylyga 100% ýetip biler.

  4. Temperatura 80 up çenli bolup biler

  5. Ululygy ulanyjynyň islegi boýunça düzüp bolýar.

  Gurluşy

  Senagat süzgüji gabykdan, köp elementli süzgüç elementinden, arka ýuwmak mehanizminden, elektrik dolandyryş gutusy, reduktor, elektrik klapan we diferensial basyş gözegçisinden durýar.Gabykdaky diafragma içki boşlugyny ýokarky we aşaky boşluklara bölýär, ýokarky boşluk bolsa süzgüç giňişliginden doly peýdalanýan we süzgüçiň göwrümini ep-esli azaldýan köp sanly süzgüç elementleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Sorujy käseleri ýuwuň.

  Işleýän mahaly, turbid suwuklyk girelgäniň üsti bilen süzgüçiň aşaky boşlugyna girýär we süzgüç elementiniň içki boşlugyna päsgelçilik deşigi arkaly girýär.Süzgüç elementiniň boşlugyndan has uly hapalar saklanýar we arassa suwuklyk boşlukdan ýokarky boşluga geçýär we ahyrsoňy rozetkadan iberilýär.

  Iş ýörelgesi

  Senagat süzgüji, awtomatiki kanalizasiýa süzgüç ýadrosy ýokary güýçli takdyr şekilli süzgüç ekranyny kabul edýär we diferensial basyş gözegçiligi we wagt gözegçiligi arkaly süzgüç ýadrosyny awtomatiki arassalaýar.Süzgüçdäki hapalar süzgüç elementiniň üstünde ýygnananda, giriş bilen rozetkanyň arasyndaky basyş tapawudy bellenilen gymmata çenli ýokarlanýar we arka ýuwmak mehanizmi herekete getirilýär.Yzky ýuwujy sorujy käsäniň agzy we süzgüç elementiniň girelgesi gönüden-göni ters bolanda, drena val klapany açylýar we ulgam depressiýa we suwdan çykýar we süzgüçiň daşyndaky suw basyşyndan pes basyşly negatiw basyş meýdany. element sorujy käsäniň we süzgüç elementiniň içinde peýda bolýar, arassa aýlanýan suwuň bir bölegini süzgüç elementiniň daşyndan akmaga mejbur edýär.Süzgüç elementiniň içki tarapyna akyň we süzgüç elementiniň içki diwaryna ýerleşdirilen haramlyk bölejikleri suw bilen birlikde gazana akýar we zeýkeş klapanyndan çykýar.Designedörite işlenip düzülen süzgüç ekrany süzgüç elementiniň içinde reaktiw effekt döredýär we islendik hapalar tekiz içki diwardan ýuwular.Süzgüjiň girişi we rozetkasynyň arasyndaky basyş tapawudy kadaly ýagdaýa gaýdyp gelende ýa-da taýmeriň bellenen wagty gutaranda, material tutuş prosesiň dowamynda yzygiderli akýar we üznüksiz we awtomatiki önümçilige ýol açyp, ýuwmak üçin suw sarp edilýär. • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary