Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Öndüriji Hytaý üpjün ediji öý howasyny arassalaýjy çalyşmak Köpugurly işjeňleşdirilen uglerod HEPA süzgüji

Gysga düşündiriş:

HEPA süzgüçinden we işjeňleşdirilen uglerod süzgüçinden doly süzgüç bolmak üçin birleşdirilýär.Arassalaýjynyň süzgüç / süzgüç goýmagyny, şeýle hem tozan we adsorbsion zyýanly gazy süzmek zerurlygyny kanagatlandyrmak isleseňiz, bu köp funksiýaly süzgüç - goşma süzgüç gerek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt Köpugurly / Birleşdirilen süzgüç(HEPA + Işjeň uglerod)
Çykyş Kiçijik bölejikleri pm2.5, anti-bakteriýa we antiwirus,
we içerdäki yslary we ş.m. ýok etmek.
Netijelilik E10 、 E11 、 E12 、 H13 、 H14 (99.5-99.99%)
Ölçegi Custöriteleşdirilen
Reňk Custöriteleşdirilen
Material Kompozit PET + PP, antibakterial media, işjeňleşdirilen uglerod,
Dezodirlenen bölejikler. (HEPA + Işjeň uglerod Honrycomb)
Arza Islendik marka Öý howasyny arassalaýjy
Durmuş wagty 4-7-nji aý
Şahadatnama ISO9001
Bukja PP sumka + karton guty

 

 

Kärhananyň karz taryhy, satuwdan soňky ajaýyp hyzmatlar we häzirki zaman önümçilik desgalary bilen, Hytaý üçin öndüriji üçin işjeňleşdirilen uglerod kabinasy howa süzgüji CF10285 87139-30040, Toyota üçin “Lexus” üçin tutuş dünýäde alyjylarymyzyň arasynda ajaýyp rekord gazandyk. “Daihatsu Motors”, giň gerimli, ýokary hilli, adalatly tölegler we ajaýyp dizaýnlar bilen önümlerimiz bu pudaklarda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.
Gowy kärhana karz taryhy, satuwdan soňky ajaýyp hyzmatlar we häzirki zaman önümçilik desgalary bilen, tutuş dünýäde sarp edijilerimiziň arasynda ajaýyp rekord gazandyk.Howa süzgüji, Hytaý awtoulag bölekleri, Içerde we daşary ýurtlarda müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp bileris.Täze we köne müşderileriň biziň bilen maslahatlaşmaga we gepleşik geçirmäge gelmegini garşylaýarys.Sizi kanagatlandyrýar!Ajaýyp täze bap ýazmak üçin bilelikde işlemäge rugsat beriň!

HEPA süzgüç derejesi:

Hil gözegçiligi

Birleşýän antibakterial HEPA öndürilmezden ozal bakteriostaz derejesi, süzgüç netijeliligi, garşylyk, ýeliň tizligi / howa göwrümi, CADR bahasy barlanýar

Arassalamak täsiri:

Kompozit antibakterial HEPA-nyň 0,1 mikron we 0,3 mikron üçin netijeliligi 99,97% -e ýetdi.HEPA torunyň häsiýeti howanyň geçip biljekdigi, ýöne ownuk bölejikleriň geçip bilmeýändigi we E.coli, Stafilokokk aureusynyň we beýleki bakteriýalaryň antibakterial derejesi 5.2.

Kompozit süzgüçiň täsiri barada nähili?

Kompozit süzgüç tehnologiýada we işde kämilleşdirildi, şonuň üçin effekti ulanmakdaky adaty süzgüç bilen deňeşdirilende artykmaçlyklary bolmaly.UYD birleşdirilen süzgüç has dykyz, has giňeliş meýdanyna ýetip biler.Dykyz süzgüç hapalaýjy maddalaryň ýelme tizligini ýokarlandyryp we arassalama netijeliligini ýokarlandyryp biler.Has giň ýaýran meýdany howa akymynyň ýokary tizligini üpjün edýär, ýele garşylygy peseldýär we iş wagtynda arassalaýjynyň sesini peseldýär.
Goşma süzgüç gurluşy:

Howany arassalaýjy süzgüç gurluşy, adatça adsorbsion gatlagy, izolýasiýa gatlagy, süzgüç gatlagy üçin degişlilikde 3-5 gatlaklara bölünýär.Adsorbsion gatlagy ýokarda, izolýasiýa gatlagy we süzgüç gatlagy.Adsorbsiýa gatlagy, izolýasiýa, süzgüç gatlagy burçlary tegelek magnitiň çarçuwasy, izolýasiýa gatlagynyň iki tarapynda tegelek magnit we adsorbsion gatlagy, ýaryşda tegelek magnitiň süzgüç gatlagy, izolýasiýa gatlagy Sazlamalar iki bar işjeňleşdirilen uglerod bilen gurlan tegelek çukurda beýan edilen we izolýasiýa gatlagynyň çukurlaryny, aýralyk çukuryny, aýralyk çukuryny we dik çukurlary suratlandyrýan hatarlar.

Näme üçin hemmämize howa arassalaýjy gerek?

1, Howadaky bölejikleri ele almak, saç, PM2.5, bakteriýalar, polen we ş.m.

2, formaldegid, benzol, zibil ysy, ýelim boýag ysy we ş.m. ýaly zyýanly gaz hapalaýjylary ýok etmek.

3, otrisatel ionlary (suw ionlary, negatiw kislorod ionlary, nano duman we ş.m. diýilýär) arassa howa çykarmak.

4, Nemlendirmek üçin howanyň rahatlygyny ýokarlandyryň.

Howa süzgüji / süzgüç elementi näme?

Howany arassalaýjy süzgüç, adatça deslapky süzgüç, orta effekt, HEPA süzgüji, işjeňleşdirilen uglerod süzgüji we ş.m.

Filtriň, işleýişiň we hyzmat ediş möhletiniň her gatlagynyň galyňlygy, nepisligi (mesh) we ýerleşdirilmegi birmeňzeş däl.

Öňünden süzgüç, iň gysga ömri we ýygy-ýygydan çalşylmagy zerurlygy bilen birinji gatda ýerleşdirilýär;

Ortada ýerleşdirilen ikinji we orta täsirli süzgüç;Gepa süzgüçleri adatça iň soňky gatlakda ýerleşdirilýär we ömri iň uzyn bolýar.

Esasy öndürijilik, howadaky ownuk gaty bölejikleri ele almak, H11-H14-den netijelilik.

Işledilen uglerod süzgüç ekrany, howany arassalamagyň täsirine ýetmek üçin esasan howadaky zyýanly gazy özüne çekýär.
  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň