Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Iphilips uglerod mata kislorod konsentratory göçme h13 arassa howa arassalaýjy hepa süzgüç sahypasy

Gysga düşündiriş:

“Philips Air Purifier” düşünjesi:

“Philips Air” arassalaýjy, “Philips” öý önümleriniň biridir.“Philips” howa arassalaýjy süzgüç çalşygynyň mowzugy “dowamly gorag, dowamly saglyk”.“Arassalaýjy ýel degirmeni” ýaly howadaky hapalaýjylary netijeli süzýär.

 

Philips's süzgüç elementi üç aýratynlyk:

① Sagdyn howa

Specialörite goşundy ýokary netijelilik formaldegid süzgüji.

Iki howa datçigi howanyň arassalygyna takyk we awtomatiki baha berip biler.

Çalt re modeim howany iň ýokary tizlikde derrew arassalap biler.

② Dowamly gorag

Süzgüç ekrany çalşylmaly bolanda, saglyk howa süzgüçiniň ekrany çalyşýan yşyk görkezmeler berer.

Saglyk kepilligi Akylly gulp uzak wagtlap sagdyn howadan lezzet almagy üpjün edýär.

(3) şertnama baglaşyldy

Awtomatiki usulda işlemek, işlemek has aňsat.

Akylly gije rejesi sessiz re withim bilen pes tizlikde işleýär.

Howanyň hil görkezijisi howanyň hil derejesini anyk görkezýär.

5-nji dereje ýel tizligini sazlamak, ýeliň tizligini zerurlyklaryňyza görä sazlamaga mümkinçilik berýär.

 


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 3 - 20 dollary
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo:

  Philips howa arassalaýjy gurluşy

  “Philips” howa arassalaýjy klip uglerod mata süzgüç gurluşy adatça üç gatlara bölünýär: birinjisi saç, tozan, bölejik maddalarynyň süzgüç gatlagy;Ikinji gatlak HEPA süzgüç gatlagy;Üçünji gatlak işjeňleşdirilen uglerod tor gatlagy, rol formaldegid, toluen, VOC we beýleki zyýanly gazlary aýyrmakdyr.

   

  Nädip saýlamaly we satyn almaly

  The Otagyň ýagdaýyna görä saýlaň

  Oorapyk tozan hapalanmagy agyr, tozany aýyrmak has gowy täsiri bilen howa arassalaýjysyny saýlap biler.Mysal üçin, HEPA ýokary dykyzlykly süzgüç materialy howany arassalamak pudagyndaky iň ösen howa süzgüç materiallaryndan biridir.0,3 mikrondan ýokary hapalaýjylary süzüp we adsorb edip biler.Düwürtik, dem alyp bolmaýan bölejikler, bakteriýalar we wiruslar üçin güýçli arassalaýyş ukybyna eýedir we goşmaça katalitik işjeňleşdirilen uglerodyň zyýanly gazlara has gowy arassalaýyş täsiri bar.Içerki tüsse az bolanda plazma howany arassalaýjy hasap edilip bilner.Howadaky bakteriýalara we wiruslara güýçli öldüriji täsir edýär we howadaky dürli ysly we hapalaýjy polimerleri çalt dargap bilýär.

  Applic Ulanylýan ilata görä önümleri saýlaň

  1, göwreli aýallar: içerde howanyň hapalanmagy bilen baglanyşykly göwreli aýallar umumy rahatsyzlygy, baş aýlanmagy, derlemegi, gury dili tüsse etmegi, döşüň gysylmagy we beýleki alamatlary, düwünçegiň ösüşine ýaramaz täsirleri duýarlar.Arassa howadan dem alýan çagalaryna garanyňda ýürek keseliniň döremek ähtimallygy üç esse ýokarydy

  2, çagalar: çagalaryň bedeni ösýär, immun ulgamy gowşak, içerdäki howanyň hapalanmagynyň zyýanyna sezewar bolup, immunitetiň peselmegine, bedeniň ösüşiniň yza galmagyna, gan kesellerine sebäp bolýar, çagalaryň demgysma keselini ýokarlandyrýar, çagalaryň akyl-paýhasy ep-esli bolýar. azaldy.

  3, maşgala bezegi maşgalasy: zyýanly saglyk maddalarynyň öndürýän ýapyk bezegi esasan formaldegid, benzol we benzol maddalarydyr.Formaldegid Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan kanserogen we malformasiýa sebäp bolýan madda hökmünde kesgitlenildi, uzak wagtlap täsir etmek dürli dem alyş kesellerine we aýbaşy bozulmalaryna, leýkoz, ýetginjekleriň ýady we akyl peselmegine sebäp bolup biler.

  1. Ofis işgäri: ýokary derejeli ofis binasynda işlemek gaty göripçilikli iş.Şeýle-de bolsa, yzygiderli temperatura we howa geçirmeýän howanyň hili gowy däl bolsa, baş aýlanmagyna, döşüň berkligine, ýadawlyga, keýpiň peselmegine we beýleki oňaýsyz alamatlara, iş netijeliligine täsir edip, dürli kesellere we hatda kanserogen hadysalara sebäp bolýar. .

  5, garrylar: garry bedeniň işi peselýär, köplenç dürli hroniki keseller.Howanyň hapalanmagy diňe garrylarda bronhit, faringit, pnewmoniýa we beýleki dem alyş kesellerine sebäp bolmaýar.Şeýle hem ýokary gan basyşyny, ýürek kesellerini, beýni ganamasyny we beýleki ýürek-damar kesellerini döredip biler.

  6, dem alyş keseli näsaglary: hapalanan howada uzak wagtlap ýaşamak, dem alyş işiniň peselmegine, dem alyş alamatlarynyň, esasanam rinit, dowamly bronhit, bronhial demgysma, amfizema we beýleki kesellere sebäp bolar.Öýken ragy we nazofargeal rak hem köpelýär.

  7. Sürüji: Awtoulagda kislorod ýetmezçiligi we awtoulag tükeniksiz hapalanmagy.

  8, hassahana: ýokançlygy azaltmak, keseliň ýaýramagynyň öňüni almak.

   

   

  "Philips" howa arassalaýjy kategoriýa

   

  “Philips” howa arassalaýjylary dört hatara bölüp bolar, ýagny sagdyn täze öý howany arassalaýjy, ýaşaýyş jaýyny arassalaýjy, nemlendiriji funksiýaly howa arassalaýjy we ýatylýan otag howa arassalaýjy.

  Sagdyn öý seriýasy

  “Philips Air” arassalaýjy sagdyn öý seriýaly modellerine AC4076, AC4006, AC4016D we ş.m. girýär we sagdyn täze jaýdan lezzet almak üçin “Philips Healthy New Home” seriýaly howa arassalaýjysyny ulanyň.Özboluşly birleşýän täsirli deformaldegid süzgüji formaldegidi we beýleki zyýanly gazlary derrew we netijeli aýryp biler.Şol bir wagtyň özünde, duýduryş görkezijisini, saglyk kepilligini akylly gulpy we goşa howa hil datçigini çalyşmak üçin saglyk howa süzgüji, adamyň dizaýnyny we Philips-iň saglyk kepilliginiň jikme-jikliklerini görkezýär.

  Gündelik durmuş seriýalary

  Philips AC4074, AC4072 we ş.m. Ajaýyp süzgüç ulgamy formaldegidi, allergenleri we zyýanly gazlary netijeli aýyryp biler, sagdyn howany goramak gulpy bolsa siziň we maşgalaňyzyň hemişe sagdyn howadan dem almagyny üpjün edýär.

  Çyglylyk funksiýasy

  “Philips Air Purifier” nemlendiriji seriýasynda bazarda diňe bir AC4083 modeli bar.Howany arassalaýjy we nemlendiriji.Professional süzgüç ulgamy, arassa arassa howadan lezzet almaga mümkinçilik berýän howany netijeli arassalap biler, çyglylyk funksiýasy bolsa howanyň çyglylygyny ýokarlandyryp, amatly şert döreder.

  Otag otagy

  “Philips Bedroom” howa arassalaýjy modellerine AC4004, AC4002, AC4012 we ş.m. girýär.

   

  Iň köp satylýan haýsy görnüş?

  We (HUSHENGYI)bu OEM arassalaýjy klip uglerod mata süzgüç ýadrosynyň esasy önümçiliginde öndürijiler, çeşme öndürijilerini lomaý satyn almak, alada ýok;Kanallary yzarlap bolýar, ýöriteleşdirilen süzgüç, Dongguan Huashengyi daşky gurşawy goramak üçin gözläňhttps://www.hsy-airfilter.com/)arassalaýyş tehnologiýa kärhanasy, LTD

  Häzirki wagtda satýan iň meşhur önümimiz, Philips-e uýgunlaşdyrylan uglerod mata süzgüçidir (FY3137, AC3252 / 3254/3256; FY3047 AC4374 / 4372/4375)

  Philipsiň süzgüç elementi üç aýratynlyk:

  ① Sagdyn howa

  Specialörite goşundy ýokary netijelilik formaldegid süzgüji.

  Iki howa datçigi howanyň arassalygyna takyk we awtomatiki baha berip biler.

  Çalt re modeim howany iň ýokary tizlikde derrew arassalap biler.

  ② Dowamly gorag

  Süzgüç ekrany çalşylmaly bolanda, saglyk howa süzgüçiniň ekrany çalyşýan yşyk görkezmeler berer.

  Saglyk kepilligi Akylly gulp uzak wagtlap sagdyn howadan lezzet almagy üpjün edýär.

  (3) şertnama baglaşyldy

  Awtomatiki usulda işlemek, işlemek has aňsat.

  Akylly gije rejesi sessiz re withim bilen pes tizlikde işleýär.

  Howanyň hil görkezijisi howanyň hil derejesini anyk görkezýär.

  5-nji dereje ýel tizligini sazlamak, ýeliň tizligini zerurlyklaryňyza görä sazlamaga mümkinçilik berýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň