Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Panasonic F-pxf35a F-vxf35a F-vxf35apt F-pmf35a Howa arassalaýjy bölegi üçin Hepa uglerod süzgüji

Gysga düşündiriş:

Haýsy marka öý howasyny arassalaýjy?

Adamlaryň ýygy-ýygydan önümçilik işleri bilen daşky gurşawa ýetirilýän zyýan köpelýär, şäherdäki howanyň hapalanmagy meselesi barha çynlakaýlaşýar we ýapyk howa gurşawy has çynlakaýlaşýar.Howa adam üçin iň möhüm zat.Bu, howanyň uly bir ýerden hapalanmagy bilen adamyň saglygyna nähili täsir etjekdigini görkezýär.Howanyň hapalanmagy ýuwaşlyk bilen adamlaryň “saglygyna howp salýar”, hüşgär bolmaly.

Şonuň üçin köp maşgala içerdäki howany arassalamak üçin howany arassalaýjy önümleri içerde ulanýarlar.Howany arassalaýjy, zyýanly maddalaryň içerde ýok edilmeginde möhüm faktor boldy we ajaýyp arassalaýyş täsiri köp eýeler tarapyndan giňden wasp edildi.Haýsy marka öý howasyny arassalaýjy?Howany arassalaýjylaryň iň gowy markalary haýsylar?Bu ýerde Panasonic markasynyň howa arassalaýjysy barada gürleşmek isleýäris, arassalaýyş täsiri we hili gaty ajaýyp, ykrar edilmäge mynasyp.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 3 - 20 dollary
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Panasonic süzgüç we süzgüç çalyşmak :

  “Panasonic Air” arassalaýjy, “Panasonic”, Japanaponiýanyň öý elektrik önümidir.Gözleg we önümçilik taryhyny 1962-nji ýyldan gözbaş alyp bolar. Panasonic Howa Arassalaýjy, içerdäki howanyň hilini ýokarlandyrmaga we her demiň arassa bolmagyny üpjün etmäge borçlandy.Panasonik howa arassalaýjy önümler esasan howany dezinfeksiýa maşynyna, çygly howa arassalaýjy, bakterisid howa arassalaýjy, awtoulag howasyny arassalaýjy, iş stoly howa arassalaýjy we ş.m. bölünýär.Bu ýerde esasan bakteriýalary we aldegidleri ýok etmek üçin öý howasyny arassalaýjy hakda pikir alyşýarys.Munuň şowly bolmagynyň sebäbi, arassalaýyş effektine doly laýyk gelýän gaty gowy süzgüç, süzgüç öndürijiligi, konfigurasiýa we material saýlamasydyr!Airöne howa Panasonic süzgüçine uýgunlaşdyrylan süzgüç ekrany üçin iň oňat saýlama, öý howasyny arassalaýjy süzgüç elementleriniň dürli markalaryndan öndürilen Dongguan Huasheng Y daşky gurşawy arassalaýyş tehnologiýa kärhanasy LTD ýaly Hytaýyň zawodlaryndan. satyn almaga mynasyp.Sebäbi material saýlamak ýa-da deňeşdirmek nukdaýnazaryndan tapawudy ýok, seljermek üçin tehnologiýa nukdaýnazaryndan liderler we berk önümçilik talaplary.

  Panasonic seriýasy

  Eplemek we arassalamak seriýasy:

  Panasonik howa arassalaýjy arassalaýjy seriýa modellerine F-VXG35C, F-VDG35C, esasy wezipeler girýär:

  Gowy suw ionlary: Gowy suw ionlary arassa howa bilen otagyň ähli ýerlerine ýaýrap biler

  Panasonik howa arassalaýjy

  Size we maşgalaňyza arassa we amatly ýapyk howa.

  Çyglylyk funksiýasy: Çyglylyk nemlendiriji süzgüçden süzülenden soň, arassalanan howa bilen otagyň ähli ýerlerine deň derejede ýaýraýar, içerdäki gury howany gowulaşdyrýar we içerdäki howany hemişe çygly we arassa saklaýar.

  Öňdäki panel induktiw slaýd: Sensor içerki işleýiş tertibinde içerdäki howany hapalaýjy maddalary ýüze çykaranda, dürli hapalaýjylara görä öň paneliň süýşýän ýoluny saýlar.

  Arassalamak nawigasiýasy: kesgitlemek tertibi + okuw tertibi, ýapyk howadaky hapalaýjy maddalary yzygiderli ýüze çykarmak, arassalaýarkaňyz, içerdäki howany arassalamak üçin awtomatiki işde hapalanmagyň ýaýramagynyň ertesi güni aňsat hapalanmagyň wagtyny ýada salyň.

  Süzgüç: tozan ýygnamak süzgüji + dezodizasiýa süzgüji

  Intakyn funksiýalar: çalt iş tertibi, 8 sagat uky tertibi, süzgüç çalyşmagy ýatlatma, çaganyň howpsuzlygy gulpy.

  Howany arassalaýjy süzgüçleriň aýratynlygy?

  Panasonic howa arassalaýjy enjamynyň UNIQUE adam SENSING enjamy, howanyň içindäki howadaky hapalaýjy maddalaryň adam hereketini we temperaturasyny duýmak arkaly öňünden kesgitleýär we hapalaýjylary has netijeli arassalamak üçin iş tertibini awtomatiki usulda üýtgedýär.Matsuşita ELEKTRIK GURAMALAR has bäsdeşlikli, täsirli önümlere, ýokary tehnologiýaly, ýokary hilli önüm düşünjesine eýedir, ulanyjylaryň durmuş derejesini hemmetaraplaýyn ýokarlandyrýar, has rahat durmuş getirmek üçin tüýs ýürekden.Geliň, Panasonic bilen bilelikde geljege sabyrsyzlyk bilen garaşalyň, sagdyn durmuşdan lezzet alalyň!

  Panasonik howa arassalaýjy näsazlygy?

  Matsuşita howa arassalaýjy işlemeýär Howa arassalaýjysyny nädip düzetmeli?Ulanyjylaryň köpüsi “Panasonic” -iň howa arassalaýjysynyň işlemeýändigini ýa-da işleýän wagtynda sesiň gaty köpdügine duş geldik, howa arassalaýjynyň köp sebäplere görä işlemeýän hadysasyna duş geldik, bu ýagdaýlaryň esasy sebäpleri näme?Howa arassalaýjy üç sebäbe görä işlemeýär: 1. Süzgüç petiklenýär.Howany arassalaýjy esasan aşakdaky böleklere eýedir: ① esasy süzgüç - süzgüçli saç we tozan, ② ikinji derejeli süzgüç - pm2.5 süzgüç, formaldegid, wirus we beýleki bölejikler ③ ýokary netijelilik süzgüji - pm2.5, formaldegid, wirus we beýleki bölejikler ④ geçiriji - öňki süzgüç tarapyndan alnan tozan, bakteriýalar we çykýan gaz üçin arassalanan suwa öwrüler.Uzak möhletleýin ulanmak prosesinde her bir komponent garrylyk we könelişmek ýaly görüner, şonuň üçin gündelik ulanylyşda hökmany suratda şeýle we şeýle meseleler ýüze çykar, howa arassalaýjysynyň yzygiderli işlemegi zerur.Howada köp mukdarda hapalaýjy maddalar bar bolsa, howany arassalaýjy adatça çalşylýar.Howany arassalaýjynyň süzgüç ulgamynda köp hapalaýjy süzülip bilinmese, howa arassalaýjynyň süzgüç ulgamy zaýalanar we howa arassalaýjynyň kadaly işlemezligi mümkin.Üçüsi, iş wagtynda ýylylygyň pes ýaýramagy, çynlakaý gyzdyryjy ýa-da elektrik liniýasynyň kesilmegi, howa arassalaýjynyň işlemezligine sebäp bolýar.Aboveokardaky ýagdaýy göz öňünde tutup, howa arassalaýjysynyň uzak wagtlap kadaly işlemegini üpjün etmek üçin howa arassalaýjysyna hyzmat etmek üçin dogry tehniki usuly ulanmalydyrys.Aboveokardakylar, howa arassalaýjy işlemese nädip bejermelidigi barada maglumat.Howa arassalaýjysynyň uzak möhletli işlemegi bilen, howa arassalaýjysyny yzygiderli saklamak üçin gowy iş etmeli.Diňe tehniki hyzmaty ýerine ýetirmek bilen, howa arassalaýjynyň işleýän wagty kadaly işleýşini saklap bileris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň