Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Çalyşmak Pm2.5 Uglerod Hepa Süzgüji Fz-y30sfe Kesgit Kc-930eu-w Kc930 Fuz31ew Fuz31 Fuy31e

Gysga düşündiriş:

Panasonic süzgüç seriýasy önümleri

1. Eplenýän sap reňk seriýasy

“Panasonic Air” arassalaýjy seriýasy F-PDF35C, bazarda iň köp satylan model, esasy wezipeleri:

Gowy suw iony + arassa tüsse funksiýasy + uky tertibi 8 sagat + howa ses rejimi + süzgüç çalyşmagy ýatlatma

Arassa tüsse funksiýasy: Täze arassa tüsse funksiýasy, çilimiň ysyny çalt duýup biler we çalt wagt tertibinde 10 minutlap üznüksiz ýokary tizlikli işlemek, içerdäki çilimiň ysyny has arassalamak.

Howanyň ses rejesi: Pes, orta, çalt, awtomatiki dört howa ses re modeimi, içerdäki hapalanmalara görä isleýän iş tertibiňizi saýlap bilersiňiz, oňat arassa otag howasyna ýetmek üçin.

Filtri çalyşmak barada ýatlatma: indi süzgüçiň saklanyş döwri barada alada etmegiň we meseleleriň ulanylmagyna täsir etmegiň zerurlygy ýok.

2. Eplenýän sap lezzet seriýasy

Panasonik howa arassalaýjy tor lezzet seriýasyna F-VXD50C-W, F-PXC50C-W girýär, esasy wezipeleri:

Gowy suw iony + çyglylyk funksiýasy + üç ölçegli aýlanyş howa akymy + süzgüç

 


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 3 - 20 dollary
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Panasonik süzgüç arassalaýyş tehnologiýasy

  1, nano nano suw ionlary

  nanoediýilýärsuw molekulalaryny aýyrmak üçin ýokary naprýa .eniýe ulanyp döredilen elektrik arassalanan bölejikleri bolan nano suw ionlary.Onda bakteriýalary aýyrmak, dezodizasiýa etmek, galyby saklamak, allergenleri saklamak we PM2.5 dargamak täsiri bolan köp mukdarda suw we OH erkin radikallary bar.

  Bakteriýalara goşmaça

  SGS synag hasabatyna görä, nano (nano-suw iony) Stafilokokk aureusyny aýryp biler.

  Dezodizasiýa: OH erkin radikallardaky nano (nano suw iony), ammiak (NH) ysynyň kökü bilen ammiak (NH3) we suwa birleşdirilip, roluň ysyny aýyrmak üçin.

  Galybyň gadagan edilmegi: SGS synag hasabatyna görä, nano (nano suw ionlary) galybyň ösmegine päsgel berip biler.

  Polen allergenleriniň gadagan edilmegi: SGS synag hasabatyna görä, nanoe (nano-suw iony) polenadaky allergiki beloklar bilen birleşip, olary hereketsiz edip biler we allergenleriň saklanmagynyň täsirine ýetip biler.

  2, dezinfeksiýa şahadatnamasy

  Panasonic howa arassalaýjysynyň öndürijisi bolan Guangdong Matsushita Daşky Gurşaw Ulgamy Co., LTD.

  3. Bakterisid we antibakterial tehnologiýa

  “Panasonic Air Sanitizer” -iň ekranyndaky gara mesh, E. colini saklamak üçin antibakterial örtük goşýar.

  4. Allergenlere garşy

  Allergy UK tarapyndan tassyklanan Panasonic howa arassalaýjy, çilim tüssesini, öý tozan çybyklaryny, galyndylary, bakteriýalary, polen we itler we pişikler üçin allergenleri azaldýar.

  5. Çyglylyk funksiýasy

  Panasonik howa arassalaýjy, çyglylyk funksiýasy, duman däl gazlaşdyryş nemlendirilmegi, arassa howanyň ýaýramagy bilen arassa arassa bezelen enjam bilen enjamlaşdyrylandyr.

  Goşma süzgüç gurluşy:

  Ady Panasonichowa arassalaýjy süzgüç
  Görnüşi Köpugurly howa süzgüçini çalyşmak
  Funksiýa Howany arassalaň we bakteriýalary sterilizasiýa ediň
  Arza Öý, lukmançylyk, ofis gurşawy, myhmanhana we ş.m.

  Panasonic howa arassalaýjy gollanmasy?

  1. Ilki bilen Panasonic howa arassalaýjysynyň wilkasyny elektrik üpjünçiligine birikdirmeli.Bu wagt görkeziji çyrasy biraz wagt ýakylýar, "ses" eşidip bileris, şonda ähli görkezijiler öçer.

  2. Panasonic howa arassalaýjysynyň wyklýuçatel düwmesini açyň.Bu wagt Panasonic howa arassalaýjy güýç görkezijisi, AUTO we beýleki görkezijiler ýanar.

  3. Bu wagt Panasonic howa arassalaýjy üçin çalt re modeimi saýlap bilersiňiz, bu howany çalt tizlikde arassalap bilýän re modeim.Soňra awtomatiki tertibi başlamak üçin AUTO basyň we Panasonic howa arassalaýjy işläp başlar.

  4. Awtomatiki tertipde, daşky gurşawda ýagtylyk ýeterlik bolmasa, Panasonic howa arassalaýjy 3 minutdan soň gijeki re modeime geçer;Soňra, ýagtylykda Panasonic howa arassalaýjy, bäş minutdan soň awtomatiki usulda kadaly ýagdaýa gelýär.

  5. Panasonic howa arassalaýjy tarapyndan talap edilýän ýel tizligini saýlap bilersiňiz.Windeliň degişli tizligini sazlamak üçin FAN SPEED basyň.

  6. Panasonic howa arassalaýjysyndan çykanyňyzda, önümi ýapmak üçin wyklýuçatel düwmesine basyň.

  Keselhananyň operasiýa otagy howany arassalamak ulgamy

  Operasiýa otagynda howa basyşy dürli ýerleriň arassaçylyk talaplaryna görä üýtgeýär (operasiýa otagy, steril taýýarlyk otagy, çotga otagy, anestezi otagy we töweregindäki arassa ýer we ş.m.).Dürli derejeli laminar akym operasiýa otaglary howanyň arassalygy standartlaryna eýe.Mysal üçin, ABŞ-nyň Federal standarty 1000, her kub fut howada to0.5μm tozan bölejikleriniň sany, bir litr howa üçin ≤1000 ýa-da ≤35 bölejikdir.10000 laminar akym operasiýa otagy üçin standart, her kub fut üçin tozan bölejikleriniň sany, her litr howa üçin 0010000 ýa-da 50350 bölejik.We ş.m.Operasiýa otagynda howa çalşygynyň esasy maksady, her bir iş otagynda çykýan gazy ýok etmek;Workhli iş ýerlerinde zerur mukdarda arassa howany üpjün etmek;Tozany we mikroorganizmleri aýyryň;Otagda zerur oňyn basyşy saklaň.Operasiýa otagynyň howa çalşygy talaplaryna laýyk gelýän iki mehaniki howa çalşygy rejesi bar.Mehaniki howa üpjünçiligi we işleýiş: Bu howa çalşygy tertibi howa çalşygynyň sanyny, howa çalşygyny we içerdäki basyşy dolandyryp biler we howa çalşygynyň täsiri has gowudyr.Mehaniki howa üpjünçiligi we tebigy gaz ulanylýar we bu howa çalşygy usulynyň şemalladylyşy we ýygylygy çäklidir, şemalladyş täsiri öňküsi ýaly gowy däl.Iş otagynyň arassalygy derejesi esasan howadaky tozan bölejikleriniň we biologiki bölejikleriň sany bilen tapawutlanýar.Häzirki wagtda iň köp ulanylýan NASA klassifikasiýa standarty.Önümçilik maksadyna ýetmek üçin polo positiveitel basyşy arassalamak bilen howa akymyny arassalamak arkaly arassalaýyş tehnologiýasy.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň