Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Önümler

 • customization home air purifier uvc parts 03 micron sheet true hepa filter

  öý howasyny arassalaýjy uvc bölekleri 03 mikron list hakyky hepa süzgüji

  Efficiencyokary öndürijilikli bölejik Howa ýa-da HEPA.Örän gaty inçe süýümlerden ýasalýar, bölejikleri ele almak ukyby gaty güýçli, gözenegiň ululygy kiçi, adsorbsion kuwwaty uly, arassalaýyş netijeliligi ýokary.Singleeke süzgüç derejesini hasaplamaga görä, adaty HEPA süzgüji howany ownuk bölejikleriň 0,3 mikronyna (saçyň diametriniň 1/200) süzüp bilýär, süzgüç derejesi azyndan 99,97%, duman we bakteriýalar, wiruslar, kömelek sporalar we beýleki hapalaýjy maddalar iň täsirli süzgüç serişdesi, ýagny: her 10,000 bölejikden diňe üçüsi HEPA membranasyna aralaşyp biler.

 • Wholesale air purifier h13 hepa filter activated carbon cartridge replacement

  Lomaý howa arassalaýjy h13 hepa süzgüji uglerod kartrijini çalyşdy

  HEPA süzgüçinden we işjeňleşdirilen uglerod süzgüçinden doly süzgüç bolmak üçin birleşdirilýär.Howadaky hapalaýjy maddalaryň çylşyrymly düzümi sebäpli aýratyn HEPA süzgüji diňe howadaky gaty tozany we bakteriýalary süzüp bilýär, aýratyn işjeňleşdirilen uglerod süzgüji bolsa howadaky zyýanly gazlary siňdirip we dargadyp bilýär, şonuň üçin süzmek kyn bölejikler, formaldegid we howadaky beýleki maddalar.Arassalaýjynyň süzgüç / süzgüç ýerleşdirmegini, şeýle hem tozan we adsorbsion zyýanly gazy süzmek zerurlygyny kanagatlandyrmak isleseňiz, bu köp funksiýaly süzgüç - goşma süzgüç gerek.

 • 2022 hot sale household air purifier replacement pool humidifier air filter replacement

  2022 gyzgyn satuw öý howasyny arassalaýjy howuz nemlendiriji howa süzgüçini çalyşmak

  Suw molekulalarynyň howa arkaly ionlaşdyrylmagy, her inedördül santimetrde 2000-4000 anion öndürip, howanyň hilini ýokarlandyryp, kesellere garşylygy, sterilizasiýa we çyglylygy saklap biler.Içerki integral nebulizatory kabul ediň we suwsuz gorag enjamy bilen enjamlaşdyrylan duman bölejikleriniň diametri bary-ýogy 1-10μm bolup, suw atomizasiýasyny çaltlaşdyryp biler, howada çyglylygy ýokarlandyryp biler.

  Nemlendiriji-süzgüç öndürijiligi: Içerdäki çyglylygy sazlamak, daşky gurşawa amatly materiallary gowulandyrmak: Kagyz we süýümi nemlendirmek we ş.m.

 • hepa h13 pm2.5 activated carbon air filter cartridge replacement for xiaomi air purifier

  hepa h13 pm2.5 işjeňleşdirilen uglerod howa süzgüçli kartrij, xiaomi howa arassalaýjy üçin çalyşdy

  Xiaomi howa arassalaýjy kompozit süzgüç elementi süzgüji 1-nji nesil / 2-nji nesil / 3-nji nesil / Pro, sarp edilip bilinýän dumanlary, formaldegidleri we bölejikleri aýyrmak süzgüçini aýyrmak üçin kesgitleýji çip bilen laýyk gelýär.

  Kümüş ionlary antibakterial bolup, formaldegidi aýyrmaga ýykgyn edýär, mis ionlary esasan duman we tozany aýyrmak üçin wirusa garşydyr.

 • 0.5 micron cartridge Carbon air filter for automotive car air condition filter system

  0,5 mikron kartrij Awtoulag awtoulagynyň howa süzgüç ulgamy üçin uglerod howa süzgüji

  DüşünjesiAwtoulag howasynyň süzgüç ulgamy:

  Awtoulagyň howa süzgüji, 3M-iň özboluşly polipropilen mikro-statiki süýüminden ýasalýar, bu bolsa bakteriýalaryň ösmegine itergi bermeýär.Electrokary süzgüç effektine eýe bolan we zyýanly tozany, TVOC, benzol, fenol, ammiak, formaldegid, ksilen, stirol we ýalaňaç göz bilen görüp bolmaýan beýleki organiki gazlary netijeli aýyryp bilýän elektrostatiki süýümi süzmek tehnologiýasyny kabul edýär.Onda tozany çuňňur ýerleşdirip bilýän, pes garşylykly we hyzmat möhletini netijeli uzaldyp bilýän ýumşak gurluş bar.3M Awtoulag howa süzgüçlerini gurmak aňsat we howpsuz we amatly dem alyş gurşawyny döretmek üçin döredilen ajaýyp işleýşi döredýär.

 • Manufacturer China supplier home air purifier replacement Multifuncational Activated Carbon HEPA Filter

  Öndüriji Hytaý üpjün ediji öý howasyny arassalaýjy çalyşmak Köp funksiýaly işjeňleşdirilen uglerod HEPA süzgüji

  HEPA süzgüçinden we işjeňleşdirilen uglerod süzgüçinden doly süzgüç bolmak üçin birleşdirilýär.Arassalaýjynyň süzgüç / süzgüç ýerleşdirmegini, şeýle hem tozan we adsorbsion zyýanly gazy süzmek zerurlygyny kanagatlandyrmak isleseňiz, bu köp funksiýaly süzgüç - goşma süzgüç gerek.

 • Manufacture efficiency particles dust collector filter for industrial application

  Senagat taýdan ulanmak üçin öndürijilik bölejikleri tozan ýygnaýjy süzgüç

  Senagat süzgüç düşünjesi:

  Senagat süzgüji, metallurgiýa, himiýa senagaty, nebit, kagyz öndürmek, derman, azyk, magdançylyk, elektrik energiýasy we şäher suw üpjünçiliginde giňden ulanylýan süzgüçdir.Senagat hapa suwlary, aýlanylýan suwuň süzülmesi, emulsiýanyň täzelenmegi, galyndy ýagynyň süzülmesi we gaýtadan işlenmegi, üznüksiz guýma suw ulgamy, metallurgiýa pudagynda partlaýjy peç suw ulgamy, gyzgyn togalanmak üçin ýokary basyşly suw aşaklaýyş ulgamy.Ösen, täsirli we işlemek üçin aňsat awtomatiki süzgüç enjamy.

 • wholesale air purifier price h13 h14 hepa pm 2.5 activated carbon portable filter

  lomaý howa arassalaýjy bahasy h13 h14 hepa agşam 2.5 işjeňleşdirilen uglerod göçme süzgüç

  Kombinirlenen süzgüç, ýel ulgamynyň gabat gelýän ýagdaýyna görä yzygiderli tertipleşdirilýär we arassalaýyş funksiýasynyň talaplary bilen birleşdirilýär.

  Her aýratyn başlangyç effekt süzgüji, HEPA süzgüji, işjeňleşdirilen uglerod süzgüji, antibakterial süzgüç we arassalaýjyda ýerleşdirilen beýleki kombinasiýalar.Umumy ýokary derejeli howa arassalaýjylary birleşdirilen süzgüç ulanar.

 • H13 air purifier parts hepa filters smoking ozone odor exhausting activated carbon filter

  H13 howa arassalaýjy bölekleri hepa süzgüçleri çilim çekýän ozon ysyny tükeniksiz uglerod süzgüji

  Işjeňleşdirilen uglerod halkara derejesinde ykrar edilen täsirli adsorbsion materialdyr, “Birinji jahan urşy” gaz maskalarynda ulanylýardy.Işjeňleşdirilen uglerod awtoulaglarda we içerdäki howany arassalamakda giňden ulanylýar.Işjeňleşdirilen uglerod gözenekli uglerod materialydyr, baý kosmos gurluşy uly meýdany eýeleýär, şonuň üçin howadaky zäherli ýa-da zyýanly gazlar bilen aragatnaşyk saklamak aňsat, güýç meýdanyndaky işjeňleşdirilen uglerod deşikleriniň güýçli siňdirilmegi derrew sorujy deşik, zäherli gaz molekulalary, şonuň üçin işjeň uglerodyň güýçli adsorbsion ukybyna eýe bolup, gaz hapalaýjylary ýok etmegiň esasy usulydyr.Işjeňleşdirilen uglerod adsorbsion tehnologiýasy esasan iki kategoriýa bölünýär: fiziki adsorbsiýa we himiki adsorbsiýa.

 • IOS Certificate China Yaning H13 H14 Deep Pleated HEPA Filter Laminar Flow HEPA Filter for Clean Room

  IOS şahadatnamasy Hytaý Yananing H13 H14 Çuňňur arassalanan HEPA süzgüji, arassa otag üçin Laminar akym HEPA süzgüji

  Efficiencyokary öndürijilikli bölejik Howa ýa-da HEPA.Örän gaty inçe süýümlerden ýasalýar, bölejikleri ele almak ukyby gaty güýçli, gözenegiň ululygy kiçi, adsorbsion kuwwaty uly, arassalaýyş netijeliligi ýokary.Singleeke süzgüç derejesini hasaplamaga görä, adaty HEPA süzgüji howany ownuk bölejikleriň 0,3 mikronyna (saçyň diametriniň 1/200) süzüp bilýär, süzgüç derejesi azyndan 99,97%, duman we bakteriýalar, wiruslar, kömelek sporalar we beýleki hapalaýjy maddalar iň täsirli süzgüç serişdesi, ýagny: her 10,000 bölejikden diňe üçüsi HEPA membranasyna aralaşyp biler.