Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

2022 gyzgyn satuw öý howasy arassalaýjy çalyşýan howuz nemlendiriji howa süzgüçini çalyşmak

Gysga düşündiriş:

Suw molekulalarynyň howa arkaly ionlaşdyrylmagy, her inedördül santimetrde 2000-4000 anion öndürip, howanyň hilini netijeli gowulaşdyryp, kesellere garşylygy, sterilizasiýa we çyglylygy saklap biler.Içerki integrirlenen nebulizatory kabul ediň we suwsuz gorag enjamy bilen enjamlaşdyrylan duman bölejikleriniň diametri bary-ýogy 1-10μm bolup, suw atomizasiýasyny çaltlaşdyryp biler, howada çyglylygy ýokarlandyryp biler.

Nemlendiriji-süzgüç öndürijiligi: Içerdäki çyglylygy sazlamak, daşky gurşawa amatly materiallary gowulandyrmak: Kagyz we süýümi nemlendirmek we ş.m.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ativearamaz Ion nemlendirijiniň ulanylyşy:

1. Suwy her gün çalşyň we hepdede bir gezek ýuwuň.Haram nemlendiriji, galyndy ýaly mikroorganizmleriň çyglylyk bilen howada girmegine sebäp bolup biler.Şonuň üçin nemlendirijidäki suwy 24 sagatdan köp ulanmaly däl we hepdede bir gezek arassalamaly.

2. Nemlendirijini bir gije ulanmaň.Nemlendirijiler bütin gün däl-de, birnäçe sagadyň içinde öçürilip bilner.Howanyň çyglylygy aşa ýokary bolsa, adamyň dem alyş ulgamyny we gyjyndyrmany oňaýsyzlaşdyrar, immunitetiň peselmegine sebäp bolar.Içerdäki çyglylygy takmynan 55% gözegçilikde saklamak we şemalladyş üçin öz wagtynda Windows açmak maslahat berilýär.

3. Neşe serişdelerini ýa-da başga zatlary kör görmäň.Parfýumeriýanyň ýa-da hassahananyň atomizasiýasynyň täsirini simulirlemek üçin nemlendirijä neşe ýa-da başga maddalary kör goşmaň.Her bir adamyň konstitusiýasy başga, allergenler hem başga.Nemlendirijä neşe ýa-da başga zatlar goşmak, dem alyş ýollaryna has uly zyýan ýetirip biler.

4. kran suwuny göni goşmaň.Çeçen suwundaky yz elementleri ak poroşok öndürmek aňsat, bu diňe bir içerdäki howany hapalaman, eýsem bu maddalar duman sepilenden soň demgysma, bronhit, pnewmoniýa we beýleki keselleri hem döredip biler.Çyglylyk üçin arassa suw we sowuk gaýnadylan suw ulanmak maslahat berilýär.Şertler bar bolsa, arassa suw gaýnadylyp, sowadylandan soň nemlendiriji goşup bolýar.Täsir gowy.

Howa arassalaýjysyny nädip saýlamaly?

1. Arassalaýjynyň hyzmat möhletini göz öňünde tutmaly, tehniki hyzmat etmek ýönekeý däl.Süzgüç, adsorbsiýa, katalitik arassalaýjy ulanmak ýörelgesi kabul edilendigi sebäpli käbir önümler bar bolsa, doýma, süzgüç batyrlygy arassalaýjy enjamlaryň kuwwatynyň peselmegi üçin howa arassalaýjydyr, süzgüç we süzgüç arassalamaly we çalşylmaly, ulanyjy arassalamagy saýlamalydyr hyzmat ediş möhletini uzaltmak üçin dikeldiş ukyby süzgüçli öt (ýokary katalitik işjeňleşdirilen uglerody goşmak bilen).Käbir elektrostatik önümler yzygiderli arassalanýança degişli modullary çalyşmagyň zerurlygy ýok.

4. Otagyň nagşyny arassalaýjy bilen gabat getirmek hemmetaraplaýyn göz öňünde tutulmalydyr.Howa arassalaýjy giriş we çykyş howa dizaýny 360 dereje tegelek dizaýna, şeýle hem bir taraplaýyn.

5. Arassalaýjy süzgüçiň dogry işini saýlamak.Mysal üçin, HEPA we Activated Carbon ýeke ýa-da bilelikde ulanylsa, olaryň gurluşyna we işleýşine düşünmek möhümdir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň