Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Biz hakda

Biz hakda

2013-nji ýylda esaslandyrylan Dongguan Huashengyi Daşky gurşawy arassalaýyş tehnologiýa kärhanasy, howa süzgüç önümleriniň dizaýnyna we önümçiligine üns berýän hünärmen kärhana.

abou

Aýlyk howa süzgüçiniň çykarylyşy 500000-800000PCS.Bizde dürli materiallardan ýasalan howa süzgüçleri bar, ol ýerdäki iň talap edilýän süzgüç zerurlyklaryny çözüp biler.Önümlerimiz öý hojalygy, senagat şemaly, awtomatiki kondisioner süzgüç we ysy aýyrmak üçin amatly.Productionhli önümçilik islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin OEM we ODM gaýtadan işlemek sargytlaryny kabul edýäris.Biziň wezipämiz, dünýädäki müşderilerimize ýokary hilli önümleri bermek!Öňdebaryjy synag usullary we önümçilik enjamlary bilen, hünärmenleriň topary, hiliň kepilligini üpjün etmek üçin önümiň ösüş siklini ep-esli gysgaldyp bileris.

Ruhy arassalamak, howany arassalamakdan!Dongguan Huashengyi Daşky gurşawy arassalaýyş tehnologiýa kärhanasynyň esaslandyryjysy jenap Huang, saglyga uly üns berýän we bu saglygy dünýäniň çar künjegindäki adamlara ýetirmegi umyt edýän adam.
Şeýlelik bilen 2013-nji ýylda arassalaýjylar üçin süzgüç elementlerine ýöriteleşen zawod gurdy.Ilki zawodda diňe onlarça esasy işgär we käbir ýönekeý enjamlar bardy.2014-nji ýylda 5 sany täze enjam goşuldy we işgärleriň sany 73-e ýetdi. 2019-njy ýylda zawod 316 işgäri, şol sanda 7 sany ýokary derejeli dolandyryş işgäri, 18 sany gözleg işgäri, 26 sany satuw işgäri, 49 sany tehniki işgär we galanlary ussahanadyr operatorlary.Enjamlar we enjamlar hem köpeldi.

Zawodymyz gündelik ýörite işgärleri işleýär we her kim öz işini gowy görýär.Şol ýyl Huashengyi, Xiaomi, TIPON, Mawy howa we beýleki markalar bilen hyzmatdaşlyk etdi, elbetde, haryt dolanyşygy görlüp-eşidilmedik derejä ýetdi, aslynda, güýjümiziň iň gowusy ýöriteleşdirilen süzgüçlerdir.

HuaShengYi zawodlarynyň ösmegi bilen, 2021-nji ýylyň ahyryna çenli has gowy netijä gelýäris, maşgala ösümligi müşderi tarapyndan has köp kabul edilýär, ähli işgärler hem artykmaç bejergi alýarlar, hemmämiz bu ýerde gaty meňzeýäris, hiç kim gitmek islemeýär Zawod, HuaShengYi ajaýyp üstünlikleri gazandy, hünärmenler toparydyr.

Huashenyi esaslandyryjysy jenap Huangyň asyl niýeti amala aşdy we ykdysadyýet hem erkin boldy.Onuň edýän tagallalary we tagallalary köpümiziň durmuşymyzy gowulaşdyrdy, iň esasysy bolsa dünýä has köp saglyk getirdi!

IMG_0355
IMG_0365
IMG_0423

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!