Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

H13 howa arassalaýjy bölekleri hepa süzgüçleri, çilim çekýän ozon ysyny tükeniksiz uglerod süzgüji

Gysga düşündiriş:

Işjeňleşdirilen uglerod, halkara derejesinde ykrar edilen täsirli adsorbsion materialdyr, “Birinji jahan urşy” gaz maskalarynda ulanylýardy.Işjeňleşdirilen uglerod awtoulaglarda we içerdäki howany arassalamakda giňden ulanylýar.Işjeňleşdirilen uglerod gözenekli uglerod materialy, baý kosmos gurluşy uly meýdany eýeleýär, şonuň üçin howadaky zäherli ýa-da zyýanly gazlar bilen aragatnaşyk saklamak aňsat, güýç meýdanyndaky işjeňleşdirilen uglerod deşikleriniň güýçli adsorbsiýasy derrew sorujy deşik, zäherli gaz molekulalary, şeýle işjeň uglerodyň güýçli adsorbsion ukybyna eýe bolup, gaz hapalaýjylary ýok etmegiň esasy usulydyr.Işjeňleşdirilen uglerod adsorbsion tehnologiýasy esasan iki kategoriýa bölünýär: fiziki adsorbsiýa we himiki adsorbsiýa.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Işjeňleşdirilen uglerod süzgüç materialy

Işjeňleşdirilen uglerod, 60% işjeňleşdirilen uglerod ekrany bilen kokos gabygyndan ýasalýar.Işjeňleşdirilen uglerod granulasy, işjeňleşdirilen uglerod dokalan mata, işjeňleşdirilen uglerod köpügi we plastinka işjeňleşdirilen uglerod süzgüji.Daşky çarçuwasy suw geçirmeýän kartondan, galvanizli demir çarçuwadan, alýumin çarçuwadan we poslamaýan polatdan ýasalyp bilner.Daşky gurşawyň talaplaryna laýyklykda işjeňleşdirilen uglerod materiallarynyň dürli materiallaryny saýlaň.Himiýa, elektron, derman, azyk, hassahana we beýleki pudaklar üçin amatly.Işjeňleşdirilen uglerod bölejikleri paketlerde ýa-da metal çarçuwalarda ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda üpjün edilip bilner.

Işjeňleşdirilen uglerod süzgüçiniň öndürijiligi:

Fiziki adsorbsiýa, esasan, işjeňleşdirilen uglerodyň mikropor gurluşy arkaly molekulýar organiki gazlaryň (benzol we TVOC ýaly) adsorbsiýasyna gönükdirilendir.Himiki adsorbsiýa, esasan, käbir ownuk molekulaly gaz hapalaýjylara (formaldegid, wodorod sulfidi, azot oksidleri we ş.m.) gönükdirilendir, mysal üçin kiçi molekula gazy ikinji derejeli hapalanma emele gelenden soň gaýtadan aňsatlaşdyrylýar, himiki gaýtadan işlemek üçin uglerody işjeňleşdirýär. , adsorbsion täsirini gazanmak üçin adsorbsion gazy himiki düzümi bilen reaksiýa berýär.

Işjeňleşdirilen uglerody nädip tapawutlandyrmaly:

Işjeňleşdirilen uglerodyň adsorbsion öndürijiligini gowulandyryň, diňe işjeňleşdirilen uglerod gözenek gurluşyny, gözenekliligi öndürmekde mümkin boldugyça işjeňleşdirilen uglerodyň degenerasiýasy, otnositel dykyzlygy we ýagtylygy has köp bolýar, şonuň üçin gowy duýgy deňeşdirilende ýeňil we işjeňleşdirilen uglerod bolar. birmeňzeş agram gaplamak şertinde, köp mukdarda işjeňleşdirilen ugleroddan pes öndürijilik.

Üns beriň:Işjeňleşdirilen uglerod düşünjesini sarp edijiler ýeterlik däl, köplenç işjeňleşdirilmedik bambuk kömüri, kömür, kokos gabygy kömüri we işjeňleşdirilen uglerod üçin ýalňyşýan beýleki karbonizasiýa materiallary;Ikinjiden, uglerod oýmagyň pes adsorbsion bahasy, ýokary işjeňleşdirilen uglerod ýaly adaty işjeňleşdirilen uglerod.Tapawutlandyrmagy ýada salyň, aldanmaň.

Işjeňleşdirilen uglerod süzgüçiniň uýgunlaşma modeli: Philips we ş.m. ýaly dürli modelleriň uýgunlaşmagy (sazlamaga hoş geldiňiz)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary