Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

lomaý howa arassalaýjy bahasy h13 h14 hepa pm 2.5 işjeňleşdirilen uglerod göçme süzgüji

Gysga düşündiriş:

Kombinirlenen süzgüç, ýel ulgamynyň gabat gelýän ýagdaýyna görä yzygiderli tertipleşdirilýär we arassalaýyş funksiýasynyň talaplary bilen birleşdirilýär.

Her aýratyn başlangyç effekt süzgüji, HEPA süzgüji, işjeňleşdirilen uglerod süzgüji, antibakterial süzgüç we arassalaýjyda ýerleşdirilen beýleki kombinasiýalar.Umumy ýokary derejeli howa arassalaýjylary birleşdirilen süzgüç ulanar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Wideo:

Kombinirlenen süzgüç tor gurluşy:

Kombinirlenen süzgüç gatlakly bolany üçin, süzgüçiň her gatlagy güýçlendirilip we gowşap biler, bu howa arassalaýjy öndürijiler üçin dürli önümler we süzgüçiň aýratyn dizaýny üçin has çeýe bolar.Mysal üçin, duman üçin döredilen howa arassalaýjy, HEPA süzgüçiniň galyňlygyny güýçlendirmek üçin şol bir göwrümi saklamak üçin işjeňleşdirilen uglerodyň we beýleki süzgüçleriň galyňlygyny degişli derejede gowşadyp biler.

Kombinirlenen süzgüç uýgunlaşma modelleri: Panasonic, TIPON 325, Gök howa AV200 / 300 we ş.m. (sazlamaga hoş geldiňiz)

Howa arassalaýjysyny nädip saýlamaly?

1. Daşky gurşawyň ulanylmagyny we täsirine ýetmek üçin.Içerdäki howanyň umumy hapalanmagy:

(1) tozan, wirus, bakteriýalar, galyndylar we mör-möjekler we beýleki allergenler;

(2) formaldegid, benzol, ammiak we ş.m. ýaly organiki üýtgäp durýan gazlar ;;

(3) Radon gazynyň we gyzlarynyň ýerden we gurluşyk bezeg materiallaryndan çykýan radioaktiw hapalanmagy.Şeýlelik bilen, howany arassalaýjy önümleri saýlaň, onuň işine we täsirine üns bermeli.

2. Howany arassalaýjynyň arassalaýyş ukyby göz öňünde tutulmalydyr.Otag has uly bolsa, bir wagtyň dowamynda has uly howa göwrümi bolan howa arassalaýjy saýlanmalydyr.Umuman aýdanyňda, has uly arassalaýjylar has arassalaýyş ukybyna eýe.Mysal üçin, 30 inedördül metrlik otag sagatda 120 kub metr arassalaýjy saýlamaly.Saýlamak üçin nusga ýa-da görkezmelere ýüz tutup bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary