Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Philips üçin howa süzgüçini çalyşmak

 • öý howasyny arassalaýjy Uglerod işjeňleşdirilen süzgüç bölegi Filippler üçin Premium Hepa çalyşýan süzgüç toplumy

  öý howasyny arassalaýjy Uglerod işjeňleşdirilen süzgüç bölegi Filippler üçin Premium Hepa çalyşýan süzgüç toplumy

  “Philips” howa arassalaýjysynyň üç esasy aýratynlygy:

  sagdyn howany epläň

  Täsin birleşýän ýokary netijelilik formaldegid aýyrmak süzgüji

  Iki howa datçigi howanyň arassalygyny takyk we awtomatiki kesgitläp biler

  “Express Mode” howany ýokary tizlikde derrew arassalaýar

  Uzak möhletli gorag üçin buklaň

  Süzgüçi çalyşmaly bolanda, saglyk howa süzgüçini çalyşmak görkezijisiniň çyrasy görkeziler

  Saglyk kepilligi “Smart Lock” uzak wagtlap sagdyn howadan lezzet almagyňyzy üpjün edýär

  Eplemegiň ýönekeýligi

  Has aňsat işlemek üçin awtomatiki iş tertibi

  “Smart Night Mode” sessiz pes tizlikde işleýär

  Howanyň hil görkezijisi howanyň hil derejesini anyk görkezýär

  5 derejeli ýel tizligini sazlamak, ýeliň tizligini zerurlyklaryňyza görä sazlamaga mümkinçilik berýär

 • hape Filter-ac0820 / 30/10 Hepa süzgüçini çalyşmak Ugler elementi Philips Fy0194 üçin howa kabul ediş süzgüji

  hape Filter-ac0820 / 30/10 Hepa süzgüçini çalyşmak Ugler elementi Philips Fy0194 üçin howa kabul ediş süzgüji

  “Philips Air Purifier” syn:

  “Philips AIR PURIFIER” “FILIPLER” ÖSÜŞ ÖNÜMLERINI OF BIRINJI, “PHILIPS AIR PURIFIER” mowzugy “Iň soňky gorag, uzak möhletli saglyk”, howa howa polýuslarynyň effektiw filtri, “AÇYLMAK” filmi

  Otagyň ýagdaýyna görä :

  Içerdäki tüsse hapalanmagy gaty agyr, tozany aýyrmak täsiri bilen howa arassalaýjysyny saýlap bilersiňiz.HEPA ýokary dykyzlykly süzgüç materialy häzirki howany arassalamak pudagyndaky iň ösen howa süzgüç materiallaryndan biridir, 0,3 mikrondan gowrak hapalaýjylary süzüp we siňdirip bilýär, gury, dem alýan bölejikler, bakteriýalar we wiruslar üçin güýçli arassalaýyş ukybyna eýedir. we ysly zyýanly gazy arassalamak üçin goşmaça katalitik işjeň uglerod has gowudyr.Içerdäki tüsse az bolsa, plazma howany arassalaýjy hasap edilip bilner.Howadaky bakteriýa wirusyna has güýçli öldüriji täsir edýär we ýokary polimer materialyny aýratyn ys we howadaky hapalanma bilen çalt dargap biler.

 • howa arassa howa arassalaýjy H13 Grade True Hepa Premium çalyşýan filte filips markasy üçin

  howa arassa howa arassalaýjy H13 Grade True Hepa Premium çalyşýan filte filips markasy üçin

  Philips süzgüç syn:

  Mysal üçin, “Philips 998” -den öň we soň, AC2-iň hiline ýa-da öndürijiligine garamazdan 5 adamlyk bolsa-da, doly ekranly displeýiň bahasy birneme möhümdir, üýtgeşmeleri islendik wagt synlap bolýar we iş ýagdaýy aç-açan bolýar adamlara duýgy bermekdir.

  Aşakdaky Philips-iň howa arassalaýjylaryna has içgin seredeliň:

  Ilki bilen, kompaniýadan başlap, Philips öý enjamlary bazarynda belli bir orny eýeleýär we öý enjamlary tehnologiýasynda öňdebaryjydyr.Arassalaýjylar pudagyndaky gözleg we ösüş üstünlikleri hem baglanyşykly üstünlikleri ykrar etmekde örän möhümdir.2017-nji we 2017-nji ýyllarda we “Jihengzhi” taslamasy saýlananda, CADR, ýerasty CCM we gazanylan zatlar gaty gowy boldy.

 • Iphilips uglerod mata kislorod konsentratory göçme h13 arassa howa arassalaýjy hepa süzgüç sahypasy

  Iphilips uglerod mata kislorod konsentratory göçme h13 arassa howa arassalaýjy hepa süzgüç sahypasy

  “Philips Air Purifier” düşünjesi:

  “Philips Air” arassalaýjy, “Philips” öý önümleriniň biridir.“Philips” howa arassalaýjy süzgüç çalşygynyň mowzugy “dowamly gorag, dowamly saglyk”.“Arassalaýjy ýel degirmeni” ýaly howadaky hapalaýjylary netijeli süzýär.

   

  Philips's süzgüç elementi üç aýratynlyk:

  ① Sagdyn howa

  Specialörite goşundy ýokary netijelilik formaldegid süzgüji.

  Iki howa datçigi howanyň arassalygyna takyk we awtomatiki baha berip biler.

  Çalt re modeim howany iň ýokary tizlikde derrew arassalap biler.

  ② Dowamly gorag

  Süzgüç ekrany çalşylmaly bolanda, saglyk howa süzgüçiniň ekrany çalyşýan yşyk görkezmeler berer.

  Saglyk kepilligi Akylly gulp uzak wagtlap sagdyn howadan lezzet almagy üpjün edýär.

  (3) şertnama baglaşyldy

  Awtomatiki usulda işlemek, işlemek has aňsat.

  Akylly gije rejesi sessiz re withim bilen pes tizlikde işleýär.

  Howanyň hil görkezijisi howanyň hil derejesini anyk görkezýär.

  5-nji dereje ýel tizligini sazlamak, ýeliň tizligini zerurlyklaryňyza görä sazlamaga mümkinçilik berýär.