Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Haier üçin howa süzgüçini çalyşmak

 • Haier howa arassalaýjy süzgüç çalyşma hepa we Haier Kj340f-eaa Kj350f-eaa üçin işjeňleşdirilen uglerod süzgüji

  Haier howa arassalaýjy süzgüç çalyşma hepa we Haier Kj340f-eaa Kj350f-eaa üçin işjeňleşdirilen uglerod süzgüji

  Haier howa arassalaýjy we ekrana syn:

  Formaldegid töweregimizde gyzgyn tema.Formaldegid zäherli gazyň ysly görnüşidir, adam bedenine köp dürli zyýanlar bar, esasanam garrylar, çagalar we göwreli aýallar has uly täsir edýär.Formaldegidden dynmagyň köp usuly bar, olaryň iň ýönekeýi Windows arkaly şemallaşdyrýar, içerde ösümlikleri ösdürýär we howa arassalaýjysyny ulanýar.Recentlyakynda, Haier howa arassalaýjysynyň ýylylygy gaty ýokary we Haier howa arassalaýjysynyň täsiri gaty gowy, bu hem dogry uýgunlaşma süzgüç elementine bagly!

   

 • Öý paneli howa arassalaýjy H13 Hepa süzgüçini Haier Kj225f-hy01air arassalaýjy Hepa süzgüji

  Öý paneli howa arassalaýjy H13 Hepa süzgüçini Haier Kj225f-hy01air arassalaýjy Hepa süzgüji

  Epidemiýanyň gelmegi hemmämiziň saglygyň iň uly baýlykdygyna has çuňňur düşünýäris.Howa gurşawynyň howpsuzlygy, bakteriýalaryň we wiruslaryň zaýalanmagy, gum tupanlarynyň hüjümi we täze jaýlarda formaldegid we ş.m. howa arassalaýjylaryna has köp dostuň ünsüni çekdi, esasanam köp dost bu barada ýakynda pikir alyşdy.Howany arassalaýjylaryň netijeliligi degişli milli bölümler tarapyndan öňden bäri ykrar edilipdi we birnäçe standartlar çykaryldy, şonuň üçin bu ýerde kän bir zat aýtjak däl.

  Sebäbi köp dostlar howa arassalaýjylary saýlanda köp şübhelenýändiklerini görkezýärler.Bazarda howa arassalaýjy markalar gaty köp bolansoň, haýsy markany saýlamalydygyny bilemok.Bu ýerde, öý tozany aýyrýan aldegidi has gowy arassalaýjy - Haier maslahat berýärin.Airöne howa arassalaýjynyň täsiri degişli süzgüç elementine doly baglydyr.Süzgüç elementi dogry satyn alnan bolsa, täsiri gaty gowy.Süzgüç elementi dogry satyn alynmasa, haýsy arassalaýjynyň peýdasyzdygyna garamazdan.