Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Daýson üçin howa süzgüçini çalyşmak

 • Dysons V11 V12 seriýaly simsiz tozan sorujylar Hepa süzgüçini çalyşmak ätiýaçlyk şaýlary esbaplary

  Dysons V11 V12 seriýaly simsiz tozan sorujylar Hepa süzgüçini çalyşmak ätiýaçlyk şaýlary esbaplary

  Haryt ady Dysons V11 V12 howa süzgüji
  Ölçegi φ90 * φ68 * 130mm
  Arza Dysons V11 V12 seriýaly simsiz tozan sorujylar
  Struture Hepa + Işjeň uglerod
  Netijelilik H12 / H13
 • Aýrylyp bilinýän Hepa howa süzgüji, Dizonlary arassalaýjy arassa sowuk baglanyşyk Tp01 Tp02 Tp03 Bp01

  Aýrylyp bilinýän Hepa howa süzgüji, Dizonlary arassalaýjy arassa sowuk baglanyşyk Tp01 Tp02 Tp03 Bp01

  Öý howa süzgüçiniň näçe görnüşi bar?

  Iň oňat howa çalşygy we kondisioner ulgamlary howa süzgüçleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Howa süzgüji üç görnüşe bölünýär: esasy täsir, orta täsir we ýokary netijelilik.Dürli talaplara laýyklykda elýeterli.Süzgüçiň degişli derejesini ulanyň.Umumy öý esasan duman, saç, tozan, bölejik maddalary we formaldegid we beýleki zyýanly gazlara bölünýär.Steril operasiýa otagynyň kondisioner ulgamy iň bolmanda başlangyç ýa-da orta täsirli süzgüç bilen üpjün edilmelidir.Operasiýa otagynda howa çalşygy we howanyň üýtgemegi has köp bolmaly.Iki basgançakly süzgüç ulgamynyň ahyrynda süzgüçiň netijeliligi ýokarda bolsa, howanyň üýtgemeginiň sany sagatda bir gezek bolmaly.HEPA süzgüji gurlan bolsa, operasiýa wagtynda howadaky bakteriýalaryň sanyny howpsuz aralykda saklamak üçin sagatda howanyň üýtgemeginiň sany birdir.Soňra, “Dyson Air” arassalaýjy öýde we hassahanada ähli funksiýalary ýerine ýetirip biler.

 • 2022 gyzgyn satuw öýi Dyson arassalaýyş köp wezipeli eliment süzgüçleri çalyşmak

  2022 gyzgyn satuw öýi Dyson arassalaýyş köp wezipeli eliment süzgüçleri çalyşmak

  Dyson howa arassalaýjysynyň Süzgüç elementiniň gysgaça tanyşdyrylyşy

  Daýson howa arassalaýjysynyň süzgüç ýadrosy, işjeňleşdirilen uglerod süzgüçini we HEPE süzgüçini öz içine alýan howa arassalaýjydyr.

  Howany arassalaýjynyň iki sany zerur görkezijisi: ýapyk howanyň belli bir howa çalşygy wagtyna ýetmegini üpjün etmek zerurdyr, ýagny howa arassalaýjysyna gurlan fanatyň belli bir howa göwrümi bolmagy talap edilýär.Halkara standart, ulanylýan sebitde sagatda bäş howanyň üýtgemegini üpjün etmekdir.