Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

MI üçin howa süzgüçini çalyşmak

 • Gowy satuw üçin gysga gurşun wagty 2022 Howa arassalaýjy HEPA süzgüç, ýatylýan otag üçin kiçijik göwrümli owadan görnüş

  Gowy satuw üçin gysga gurşun wagty 2022 Howa arassalaýjy HEPA süzgüç, ýatylýan otag üçin kiçijik göwrümli owadan görnüş

  小米 123pro2s-D 详情 (2)

   

  小米 123pro2s-D 详情 (3) 小米 123pro2s-D 详情 (4) 小米 详情 (2) 小米 详情 (3) 小米 详情 (4) 小米 详情 (5) 小米 详情 (6)Gysgaça syn

  Daşky gaplamada, Mijia dezinfeksiýa howa arassalaýjy süzgüç elementi, henizem Xiaomi howa arassalaýjysyna meňzeş ekologiýa taýdan arassa karton bilen örtülendir we daşalýan mahaly enjamyň zaýalanmazlygy üçin içki köpük galyp bilen berkidilýär.Önüm baradaky maglumat postuna aýratyn göz aýladym, öndüriji henizem Xiaomi ekologiýa zynjyry kärhanasy, şeýle hem Xiaomi howa arassalaýjy süzgüç elementlerini öndüriji Huashengyi.Geçmişde çykdajylary azaltmak bilen howa arassalaýjy süzgüçiň hilini zor bilen ýokarlandyrdy we bu Xiaomi-ni iň ýokary paý bilen howa arassalaýjy markasyna öwürdi.Bu gezek dezinfeksiýa we arassalamak bilen ýokary derejeli önümleriň satuwy

 • Xiaomi h13 Hepa, Mijia Max Ac-m5-sc howa arassalaýjy üçin uglerod goşundy süzgüçini çalyşdy

  Xiaomi h13 Hepa, Mijia Max Ac-m5-sc howa arassalaýjy üçin uglerod goşundy süzgüçini çalyşdy

  Süzgüçsiz Xiaomi howa arassalaýjylary peýdalymy?

  PCPOP synagyndan sitata

  Xiaomi howa arassalaýjysynyň arassalaýyş täsiriniň galpdygyny ýa-da ýokdugyny ölçäp “Şu wagt, Xiaomi howa arassalaýjysyny iň ýokary derejä öwrüpdim, şu wagt arassalaýjyda süzgüç elementiniň ýokdugyny ýadyňyzdan çykarmaň!Bir gudrat bolup geçdi we APP tarapynda görkezilen baha derrew 56-a düşdi, hakyky PM2.5 konsentrasiýasy henizem 722μg / m3.Şeýle hadysa awtomatiki enjamlarda hem bolýar. ”

  “Thisöne şu wagt, arassalaýjyny uky enjamyna üýtgedenimde, PM2.5 konsentrasiýa ekrany arassalaýyş effektiniň ýokdugyny we Xiaomi Howa Arassalaýjy 2-iň tapylmagy bilen derrew partlaýar. arassalaýyş üçin täsirli däl we görkezijiniň çyrasy henizem gyzyl. ”

  Netije:

  “Süzgüç elementi ýerleşdirilmedik bolsa ýa-da süzgüç elementi açylmadyk bolsa, arassalama täsiriniň ýokdugy şübhesiz.Xiaomi arassalaýjy henizem howany arassalamaga synanyşyp, doly tizlik bilen işleýär, ýöne ulanyjylary aldaýan hadysadyr, APP tarapyndan görkezilen baha hakykatdanam peseler. "Şonuň üçin arassalaýjy süzgüç elementi bolmadyk arassalaýjynyň diňe bezeg we hiç hili täsiri ýok diýilýär.

 • H13 çalyşmagy Xiaomi 4 Mi howa arassalaýjy 4 4 pro süzgüç elementini çalyşmak üçin işjeň uglerod Hepa süzgüji

  H13 çalyşmagy Xiaomi 4 Mi howa arassalaýjy 4 4 pro süzgüç elementini çalyşmak üçin işjeň uglerod Hepa süzgüji

  Gysgaça syn

  Howany diňe arassalamak bilen çäklenmän, dezinfeksiýa etmek hem mümkinmi?Recentlyakynda, Xiaomi söwda merkezi Miaa dezinfeksiýa howa arassalaýjysyny köpeltdi, bu hem Xiaomi Mijia howa arassalaýjysynyň dört gezek gaýtalanmagyndan soň ep-esli ýokarlandyrylan funksiýalary bolan ilkinji önümdir.Pekin uniwersitetiniň üçünji hassahanasynyň antibakterial patent tehnologiýasyny kabul etmek we Milli saglyk toparyna üstünlikli gözegçilik we resminama tabşyrmak, bu aýratyn döwürde, öý howasyny arassalamak pudagynda aýratyn möhüm täzelikdigini aýtmak gerek.

  Daşky gaplamada, Mijia dezinfeksiýa howa arassalaýjy süzgüç elementi, henizem Xiaomi howa arassalaýjysyna meňzeş ekologiýa taýdan arassa karton bilen örtülendir we daşalýan mahaly enjamyň zaýalanmazlygy üçin içki köpük galyp bilen berkidilýär.Önüm baradaky maglumat postuna aýratyn göz aýladym, öndüriji henizem Xiaomi ekologiýa zynjyry kärhanasy, şeýle hem Xiaomi howa arassalaýjy süzgüç elementlerini öndüriji Huashengyi.Geçmişde çykdajylary azaltmak bilen howa arassalaýjy süzgüçiň hilini zor bilen ýokarlandyrdy we bu Xiaomi-ni iň ýokary paý bilen howa arassalaýjy markasyna öwürdi.Bu gezek dezinfeksiýa we arassalamak bilen ýokary derejeli önümleriň satuwy

 • ýöriteleşdirilen howa arassalaýjy hepa köp funksiýaly işjeňleşdirilen hepa howa süzgüç elementini Xiaomi 4 üçin çalyşmak

  ýöriteleşdirilen howa arassalaýjy hepa köp funksiýaly işjeňleşdirilen hepa howa süzgüç elementini Xiaomi 4 üçin çalyşmak

  Xiaomi-iň täze Mijia Howa Arassalaýjy 4 MAX-a syn: Mijia Howa Arassalaýjy 4 MAX, içerde ikinji el tüssesini çalt arassalap bilýän Şweýsariýadan howa mukdary 13333L bolan gaty formaldegid datçigi bilen başarnykly akylly howa hünärmeni hökmünde ýerleşdirilýär. , ýag tüssesi we tozan we beýleki hapalaýjy maddalar.Şol bir wagtyň özünde arassalaýjynyň ulanylýan meýdany 96 inedördül metr bolup, täze jaýlarda, ofislerde, çagalar baglarynda, dükanlarda we beýleki ssenariýalarda ulanylýar.Täze önüm formaldegidiň hakyky sanly görkezilmegini goldaýar, formaldegidiň agyrlygyny tapawutlandyrmak üçin diňe ýönekeý çyra halkasynyň reňki ulanylman, çözgüdi üç onluk ýere çenli beýikdir, arassalama täsiri aýdyň görünýär we formaldegid aýyrmak täsiri milli standartdan 10 esse gowudyr.Howanyň köpelmegi öýde çalt arassalanyp boljak howa agajyny emele getirýär.Howanyň göwrümi minutda 13333L, içerdäki ikinji tüsse, ýag tüssesi, tozan we beýleki hapalaýjylar süpürmek bilen arassalanar.99% süzgüçli polen, çuňňur süzgüçli polen we beýleki allergenler, allergiki rinitiň we konýuktiwitiň döremegini azaldýar we göwreli aýallar, bäbekler we garrylar ýaly duýgur adamlara ideg edýär.

 • hepa h13 pm2.5 işjeňleşdirilen uglerod howa süzgüçli kartrij, kiaomi howa arassalaýjy

  hepa h13 pm2.5 işjeňleşdirilen uglerod howa süzgüçli kartrij, kiaomi howa arassalaýjy

  Xiaomi howa arassalaýjy kompozit süzgüç elementi süzgüji 1-nji nesil / 2-nji nesil / 3-nji nesil / Pro, sarp edilip bilinýän dumanlary, formaldegidleri we bölejikleri aýyrmak süzgüçini aýyrmak üçin kesgitleýji çip bilen laýyk gelýär.

  Kümüş ionlary antibakterialdyr we formaldegidi aýyrmaga ýykgyn edýär, mis ionlary esasan duman we tozany aýyrmak üçin wirusa garşydyr.

 • Duman aýyrmak çalyşýan arassalaýjy süzgüç, Xiaomi Mi 1 2 3 2s Pro Kartrij çalyşmagy üçin amatly

  Duman aýyrmak çalyşýan arassalaýjy süzgüç, Xiaomi Mi 1 2 3 2s Pro Kartrij çalyşmagy üçin amatly

  Gysgaça syn:

  Univershliumumy süzgüç 1 / 2t / 2s / 3 pro öndüriji süzgüç süzgüji, has köp howa süzgüçini bilmek isleseňiz, Husshengyi-e hoş geldiňiz.

  Arassalaýjy MI güýçlendirdi1 / 2t / 2s / 3 pro nesil howa arassalaýjy, S1 nesil howa süzgüji 2/3 / 2S / pro asyl MI sterilizasiýa wersiýasy üçin amatlydyr.

  MI howa arassalaýjy ulgamy, adaty wersiýa we güýçlendirilen wersiýa bölünen, hakyky önümleriň çeşmesini görkezip bilýän kesgitleýiş çipleri bar,

  howany arassalamak derejesini we galan hyzmat möhletini islendik wagt kesgitläp biler.

 • Mi 1 2 2s 3 3s Pro Xiaomi süzgüçli howa arassalaýjy süzgüç Hepa süzgüji

  Mi 1 2 2s 3 3s Pro Xiaomi süzgüçli howa arassalaýjy süzgüç Hepa süzgüji

  Diňe howa arassalaýjy çalyşmak howanyň hilini hem gowulaşdyryp bilermi?

  Täze Xiaomi Air Purifier 2, PM2.5 kesgitlemesi ChinaWay-nyň CWHAT200 ulanýar, bu hem adatça howany arassalamak synagyny geçirýän enjamymyzdyr.15 inedördül metrde synag edilýär we kesgitleýiş porty Xiaomi Air Purifier 2 kesgitleýiş portunyň daş-töweregini azaltmak, howanyň tapawudyny kesgitlemek, PM2 ballaryny deňeşdirmek.

 • Işjeň uglerod süzgüji Mi howa arassalaýjy Hiaa süzgüç çalşygy Xiaomi Mi 1 2 2s howa arassalaýjy bölekleri üçin

  Işjeň uglerod süzgüji Mi howa arassalaýjy Hiaa süzgüç çalşygy Xiaomi Mi 1 2 2s howa arassalaýjy bölekleri üçin

  2s tüweleý süzgüçine syn :

  Xiaomi Mi Purifier 2, 10 minutlyk otagda Xiaomi-iň täze howa arassalaýjy tarapyndan çykarylan esasy öndürijilik bahasydyr.10 minutlyk otagdaky howany arassalamak kuwwaty 330 gram, otagyň howasy 20 minut, 10 minut, 2,5 minut, 10 minut, 2,5 minutdan 10 minuta çenli azalýar.Minut 30 Mi Howa Arassalaýjy 2, 1-nji nesli işleýän asyl goşa janköýer bir motor + goşa fanata üýtgedildi, Mi 30-nyň uky tertibi bary-ýogy 30 desibel bolup, Mi Air Arassalaýjynyň ilkinji nesliniň 58% -ini tygşytlap biler.

 • Xiaomi Mi 1 2 3 2s Pro Pro H howa arassalaýjy üçin işjeňleşdirilen uglerod çalyşmagy bilen ýaşyl howa kartrij süzgüji

  Xiaomi Mi 1 2 3 2s Pro Pro H howa arassalaýjy üçin işjeňleşdirilen uglerod çalyşmagy bilen ýaşyl howa kartrij süzgüji

  Xiaomihowa arassalaýjysüzgüç çalyşmak

  Başgaça aýdylanda, maşgalalaryň köpüsinde tutuş jaýyň howa zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljek 2 howa arassalaýjy bar.Kiçijik kwartiralaryň howany arassalamagy önümler üçin has arassalama ýerini talap edýär.Myhmanhanada ulanmak isleseňiz, köp ýerde bilelikde işleýärler, diňe bir giňişlik däl, çykdajylary hem has ýokary.

  Spaceeri arassalamagyň agyry nokadyny çözmek üçin Xiaomiarassalaýjy köp täsirli süzgüç (bu ýokary energiýa netijeliligi bolan uglerod mata), bu arassalaýyş işini çalt tamamlap bilýän we formaldegidi aýyrmak ukybyna eýe bolan kosmos üçin döredilen howa arassalaýjydyr, Arassalamak ukyby, we ş.m., süzgüç we asyl nusgasyny aýyrmak üçin ähli taraplaýyn güýçli arassalaýyş ukyby, bir enjam gündelik öý hojalygynyň howany arassalamak isleglerini kanagatlandyryp biler.