Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Honeywell üçin howa süzgüji

 • Howa arassalaýjylary üçin Hpa300 Hepa çalyşma süzgüji R Honeywell Hpa300 seriýasyny çalyşmak süzgüji

  Howa arassalaýjylary üçin Hpa300 Hepa çalyşma süzgüji R Honeywell Hpa300 seriýasyny çalyşmak süzgüji

  “Honeywell” howany arassalamak tehnologiýasy üçin hakyky Hepa süzgüji, howany eltmegiň dürli usulyna görä turbulent akym ulgamyna we laminar akym ulgamyna bölünip bilner.

  . , bahasy pes, ýöne howa az üýtgeýär, adatça sagatda 10 ~ 50 gezek bolýar, tokly tok öndürmek aňsat, hapalanýan bölejikler içerki worteksiň asma aýlawynda bolup biler, howanyň hapalanmagy, içerdäki arassalama derejesini peseldip biler.Diňe NASA standart 10 000 - 10 000 000 synp arassalaýyş kamerasyna degişlidir.

  (2) Laminal akym ulgamy;Laminar akym ulgamy birmeňzeş paýlanyş we degişli akym tizligi bilen gaýdyp howa rozetkasy arkaly bölejikleri we tozany iş otagyndan çykarýar.Üýtgeýän tok ýok, şonuň üçin ýüzýän tozan ýok.Honeywell Hpa300 seriýasyny çalyşmak süzgüç arassalaýyş derejesi howanyň üýtgemeginiň köpelmegi bilen ýokarlanýar we NASA standartyna laýyklykda 100 derejeli iş otagy üçin amatly.Emma süzgüç möhüriniň zeper ýetmegi birneme uly we bahasy has ýokary.

 • Hepa çalyşýan süzgüç H Bal guýy süzgüji Hrf-h2 howa arassalaýjylary Hpa050 Hht055 Hht155 seriýasy

  Hepa çalyşýan süzgüç H Bal guýy süzgüji Hrf-h2 howa arassalaýjylary Hpa050 Hht055 Hht155 seriýasy

  Honeywell-iň beýleki ugurlardaky goşantlary

  “Honeywell”, C919 üçin dört sany ösen tehniki çözgüt we kömekçi güýç ulgamy, tigir tormoz ulgamy, uçuşa gözegçilik ulgamy we atmosfera maglumatlary we nawigasiýa ulgamy ýaly dört sany kämil goldaw hyzmatlaryny hödürledi.

  COMAC bilen 14 ýyllyk işimizi gözden geçirip, bilelikdäki düşünjäni kesgitlemekden talaplary kesgitlemek, in engineeringenerçilik gözleglerinden we ýerinde goldaw, täjirçilik, müşderi hyzmatyna çenli… COMAC bilen bilelikde Hytaýyň ähli prosesine şaýat bolduk- meýilnama meýilnamasyndan gurnama liniýasynyň tekiz aýlanmagyna, soňra bolsa üstünlikli uçuş we howa ukyplylygy şahadatnamasyna çenli uly uçar C919 ýasady.

  Bu döwürde, dünýäniň dürli funksiýaly toparlaryndan 1000-den gowrak “Honeywell” C919 taslamasyna paýhas we ter goşup, çuňňur gatnaşdy.

 • Hepa H13 Kartrij, Honeywells howa arassalaýjy Kj550f bölekleri Cmf55m4010 üçin işjeňleşdirilen uglerod howa süzgüçini çalyşmak

  Hepa H13 Kartrij, Honeywells howa arassalaýjy Kj550f bölekleri Cmf55m4010 üçin işjeňleşdirilen uglerod howa süzgüçini çalyşmak

  Adapter markasy Honeywell (HON)
  modeli 18250 howa arassalaýjysüzgüç
  görnüşi Howa arassalaýjysüzgüçleri çalyşmak
  reňk Ak/ Gök / Gyrmyzy / omöriteleşdirilen