Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Panasonic üçin howa süzgüçini çalyşmak

 • Panasonic F-pxf35a F-vxf35a F-vxf35apt F-pmf35a Howa arassalaýjy bölegi üçin Hepa uglerod süzgüji

  Panasonic F-pxf35a F-vxf35a F-vxf35apt F-pmf35a Howa arassalaýjy bölegi üçin Hepa uglerod süzgüji

  Haýsy marka öý howasyny arassalaýjy?

  Adamlaryň ýygy-ýygydan önümçilik işleri bilen daşky gurşawa ýetirilýän zyýan köpelýär, şäherdäki howanyň hapalanmagy meselesi barha çynlakaýlaşýar we ýapyk howa gurşawy has çynlakaýlaşýar.Howa adam üçin iň möhüm zat.Bu, howanyň uly bir ýerden hapalanmagy bilen adamyň saglygyna nähili täsir etjekdigini görkezýär.Howanyň hapalanmagy ýuwaşlyk bilen adamlaryň “saglygyna howp salýar”, hüşgär bolmaly.

  Şonuň üçin köp maşgala içerdäki howany arassalamak üçin howany arassalaýjy önümleri içerde ulanýarlar.Howany arassalaýjy zyýanly maddalaryň içerde ýok edilmeginde möhüm faktor boldy we ajaýyp arassalaýyş täsiri köp eýeler tarapyndan giňden wasp edildi.Haýsy marka öý howasyny arassalaýjy?Howany arassalaýjylaryň iň gowy markalary haýsylar?Bu ýerde Panasonic markasynyň howa arassalaýjy hakda gürleşmek isleýäris, arassalaýyş täsiri we hili gaty ajaýyp, ykrar edilmäge mynasyp.

 • lomaý howa arassalaýjy bahasy h13 h14 hepa pm 2.5 işjeňleşdirilen uglerod göçme süzgüji

  lomaý howa arassalaýjy bahasy h13 h14 hepa pm 2.5 işjeňleşdirilen uglerod göçme süzgüji

  Kombinirlenen süzgüç, ýel ulgamynyň gabat gelýän ýagdaýyna görä yzygiderli tertipleşdirilýär we arassalaýyş funksiýasynyň talaplary bilen birleşdirilýär.

  Her aýratyn başlangyç effekt süzgüji, HEPA süzgüji, işjeňleşdirilen uglerod süzgüji, antibakterial süzgüç we arassalaýjyda ýerleşdirilen beýleki kombinasiýalar.Umumy ýokary derejeli howa arassalaýjylary birleşdirilen süzgüç ulanar.