Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Önümler

 • Howa süzgüji, ventilyasiýa ulgamy üçin örtülen paneli AC peçiniň süzgüji.

  Howa süzgüji, ventilyasiýa ulgamy üçin örtülen paneli AC peçiniň süzgüji.

  Netijeliligi: Marv8, 10-njy mart, 11-nji mart, 13-nji mart
  Gurluşyk: Panel süzgüji
  Gözenek: 1-10um
  Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý
  Marka ady: OEM, ODM.
  Ölçegi (L * W * H): izedöriteleşdirilen ululyk
  Önümiň ady: Peç howa süzgüji
  Programma: Kondisionerli süzgüç ulgamy
 • Custöriteleşdirilen Merw 6 8 10 11 13 HVAC kondisioner ulgamy paneli howa süzgüji üçin HVAC süzgüçli AC peç gutusy süzgüji

  Custöriteleşdirilen Merw 6 8 10 11 13 HVAC kondisioner ulgamy paneli howa süzgüji üçin HVAC süzgüçli AC peç gutusy süzgüji

  Netijeliligi: Marv6, 8-nji mart, 10-njy mart, 11-nji mart, 13-nji mart
  Gurluşyk: Panel / Pleated süzgüç
  Gözenek: 1-10um
  Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý
  Marka ady: OEM, ODM.
  Ölçegi (L * W * H): izedöriteleşdirilen ululyk
  Önümiň ady: Peç howa süzgüji
  Programma: Kondisionerli süzgüç ulgamy
 • Müşderiler satuw üçin ilkinji karton çarçuwaly bukja HAVC howa süzgüji

  Müşderiler satuw üçin ilkinji karton çarçuwaly bukja HAVC howa süzgüji

  Netijeliligi: Marv8, 10-njy mart, 11-nji mart, 13-nji mart
  Gurluşyk: Panel süzgüji
  Gözenek: 1-10um
  Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý
  Marka ady: OEM, ODM.
  Ölçegi (L * W * H): izedöriteleşdirilen ululyk
  Önümiň ady: Peç howa süzgüji
  Programma: Kondisionerli süzgüç ulgamy
 • Aýrylyp bilinýän Hepa howa süzgüji, Dizonlary arassalaýjy arassa sowuk baglanyşyk Tp01 Tp02 Tp03 Bp01

  Aýrylyp bilinýän Hepa howa süzgüji, Dizonlary arassalaýjy arassa sowuk baglanyşyk Tp01 Tp02 Tp03 Bp01

  Öý howa süzgüçiniň näçe görnüşi bar?

  Iň oňat howa çalşygy we kondisioner ulgamlary howa süzgüçleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Howa süzgüji üç görnüşe bölünýär: esasy täsir, orta täsir we ýokary netijelilik.Dürli talaplara laýyklykda elýeterli.Süzgüçiň degişli derejesini ulanyň.Umumy öý esasan duman, saç, tozan, bölejik maddalary we formaldegid we beýleki zyýanly gazlara bölünýär.Steril operasiýa otagynyň kondisioner ulgamy iň bolmanda başlangyç ýa-da orta täsirli süzgüç bilen üpjün edilmelidir.Operasiýa otagynda howa çalşygy we howanyň üýtgemegi has köp bolmaly.Iki basgançakly süzgüç ulgamynyň ahyrynda süzgüçiň netijeliligi ýokarda bolsa, howanyň üýtgemeginiň sany sagatda bir gezek bolmaly.HEPA süzgüji gurlan bolsa, operasiýa wagtynda howadaky bakteriýalaryň sanyny howpsuz aralykda saklamak üçin sagatda howanyň üýtgemeginiň sany birdir.Soňra, “Dyson Air” arassalaýjy öýde we hassahanada ähli funksiýalary ýerine ýetirip biler.

 • CE şahadatnamasynyň lukmançylyk derejesi Hakyky süzgüç HEPA işjeňleşdirilen uglerodyň içerki ulanylyşy howa arassalaýjy

  CE şahadatnamasynyň lukmançylyk derejesi Hakyky süzgüç HEPA işjeňleşdirilen uglerodyň içerki ulanylyşy howa arassalaýjy

  Adaty söwdagärler tarapyndan öndürilýän Xiaomi howa arassalaýjylarynyň artykmaçlyklary näme?

  1. PM2.5, bakteriýalar, polen we ş.m. ýaly bölejik maddalara goşmaça.

  5. Formaldegid, benzol, zibil ysy, ýelim we boýag ysy we ş.m. ýaly gaz hapalaýjy maddalara goşmaça.

  6. Howany tämizlemek üçin otrisatel ionlary (suw ionlary, otrisatel kislorod ionlary, nano duman we ş.m.) goýberiň.

  4. Howanyň rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin çyglylyk.

   

 • Howa arassalaýjylary üçin Hpa300 Hepa çalyşma süzgüji R Honeywell Hpa300 seriýasyny çalyşmak süzgüji

  Howa arassalaýjylary üçin Hpa300 Hepa çalyşma süzgüji R Honeywell Hpa300 seriýasyny çalyşmak süzgüji

  “Honeywell” howany arassalamak tehnologiýasy üçin hakyky Hepa süzgüji, howany eltmegiň dürli usulyna görä turbulent akym ulgamyna we laminar akym ulgamyna bölünip bilner.

  . , bahasy pes, ýöne howa az üýtgeýär, adatça sagatda 10 ~ 50 gezek bolýar, tokly tok öndürmek aňsat, hapalanýan bölejikler içerki worteksiň asma aýlawynda bolup biler, howanyň hapalanmagy, içerdäki arassalama derejesini peseldip biler.Diňe NASA standart 10 000 - 10 000 000 synp arassalaýyş kamerasyna degişlidir.

  (2) Laminal akym ulgamy;Laminar akym ulgamy birmeňzeş paýlanyş we degişli akym tizligi bilen gaýdyp howa rozetkasy arkaly bölejikleri we tozany iş otagyndan çykarýar.Üýtgeýän tok ýok, şonuň üçin ýüzýän tozan ýok.Honeywell Hpa300 seriýasyny çalyşmak süzgüç arassalaýyş derejesi howanyň üýtgemeginiň köpelmegi bilen ýokarlanýar we NASA standartyna laýyklykda 100 derejeli iş otagy üçin amatly.Emma süzgüç möhüriniň zeper ýetmegi birneme uly we bahasy has ýokary.

 • Çalyşmak Pm2.5 Uglerod Hepa Süzgüji Fz-y30sfe Kesgit Kc-930eu-w Kc930 Fuz31ew Fuz31 Fuy31e

  Çalyşmak Pm2.5 Uglerod Hepa Süzgüji Fz-y30sfe Kesgit Kc-930eu-w Kc930 Fuz31ew Fuz31 Fuy31e

  Panasonic süzgüç seriýasy önümleri

  1. Eplenýän sap reňk seriýasy

  “Panasonic Air” arassalaýjy seriýasy F-PDF35C, bazarda iň köp satylan model, esasy wezipeleri:

  Gowy suw iony + arassa tüsse funksiýasy + uky tertibi 8 sagat + howa ses rejimi + süzgüç çalyşmagy ýatlatma

  Arassa tüsse funksiýasy: Täze arassa tüsse funksiýasy, çilimiň ysyny çalt duýup biler we çalt wagt tertibinde 10 minutlap üznüksiz ýokary tizlikli işlemek, içerdäki çilimiň ysyny has arassalamak.

  Howanyň ses rejesi: Pes, orta, çalt, awtomatiki dört howa ses re modeimi, içerdäki hapalanmalara görä isleýän iş tertibiňizi saýlap bilersiňiz, oňat arassa otag howasyna ýetmek üçin.

  Filtri çalyşmak barada ýatlatma: indi süzgüçiň saklanyş döwri barada alada etmegiň we meseleleriň ulanylmagyna täsir etmegiň zerurlygy ýok.

  2. Eplenýän sap lezzet seriýasy

  Panasonik howa arassalaýjy tor lezzet seriýasyna F-VXD50C-W, F-PXC50C-W girýär, esasy wezipeleri:

  Gowy suw iony + çyglylyk funksiýasy + üç ölçegli aýlanyş howa akymy + süzgüç

   

 • Panasonic F-pxf35a F-vxf35a F-vxf35apt F-pmf35a Howa arassalaýjy bölegi üçin Hepa uglerod süzgüji

  Panasonic F-pxf35a F-vxf35a F-vxf35apt F-pmf35a Howa arassalaýjy bölegi üçin Hepa uglerod süzgüji

  Haýsy marka öý howasyny arassalaýjy?

  Adamlaryň ýygy-ýygydan önümçilik işleri bilen daşky gurşawa ýetirilýän zyýan köpelýär, şäherdäki howanyň hapalanmagy meselesi barha çynlakaýlaşýar we ýapyk howa gurşawy has çynlakaýlaşýar.Howa adam üçin iň möhüm zat.Bu, howanyň uly bir ýerden hapalanmagy bilen adamyň saglygyna nähili täsir etjekdigini görkezýär.Howanyň hapalanmagy ýuwaşlyk bilen adamlaryň “saglygyna howp salýar”, hüşgär bolmaly.

  Şonuň üçin köp maşgala içerdäki howany arassalamak üçin howany arassalaýjy önümleri içerde ulanýarlar.Howany arassalaýjy, zyýanly maddalaryň içerde ýok edilmeginde möhüm faktor boldy we ajaýyp arassalaýyş täsiri köp eýeler tarapyndan giňden wasp edildi.Haýsy marka öý howasyny arassalaýjy?Howany arassalaýjylaryň iň gowy markalary haýsylar?Bu ýerde Panasonic markasynyň howa arassalaýjysy barada gürleşmek isleýäris, arassalaýyş täsiri we hili gaty ajaýyp, ykrar edilmäge mynasyp.

 • Haier howa arassalaýjy süzgüç çalyşma hepa we Haier Kj340f-eaa Kj350f-eaa üçin işjeňleşdirilen uglerod süzgüji

  Haier howa arassalaýjy süzgüç çalyşma hepa we Haier Kj340f-eaa Kj350f-eaa üçin işjeňleşdirilen uglerod süzgüji

  Haier howa arassalaýjy we ekrana syn:

  Formaldegid töweregimizde gyzgyn tema.Formaldegid zäherli gazyň ysly görnüşidir, adam bedenine köp dürli zyýanlar bar, esasanam garrylar, çagalar we göwreli aýallar has uly täsir edýär.Formaldegidden dynmagyň köp usuly bar, olaryň iň ýönekeýi Windows arkaly şemallaşdyrýar, içerde ösümlikleri ösdürýär we howa arassalaýjysyny ulanýar.Recentlyakynda, Haier howa arassalaýjysynyň ýylylygy gaty ýokary we Haier howa arassalaýjysynyň täsiri gaty gowy, bu hem dogry uýgunlaşma süzgüç elementine bagly!

   

 • Öý paneli howa arassalaýjy H13 Hepa süzgüçini Haier Kj225f-hy01air arassalaýjy Hepa süzgüji

  Öý paneli howa arassalaýjy H13 Hepa süzgüçini Haier Kj225f-hy01air arassalaýjy Hepa süzgüji

  Epidemiýanyň gelmegi hemmämiziň saglygyň iň uly baýlykdygyna has çuňňur düşünýäris.Howa gurşawynyň howpsuzlygy, bakteriýalaryň we wiruslaryň zaýalanmagy, gum tupanlarynyň hüjümi we täze jaýlarda formaldegid we ş.m. howa arassalaýjylaryna has köp dostuň ünsüni çekdi, esasanam köp dost bu barada ýakynda pikir alyşdy.Howany arassalaýjylaryň netijeliligi degişli milli bölümler tarapyndan öňden bäri ykrar edilipdi we birnäçe standartlar çykaryldy, şonuň üçin bu ýerde kän bir zat aýtjak däl.

  Sebäbi köp dostlar howa arassalaýjylary saýlanda köp şübhelenýändiklerini görkezýärler.Bazarda howa arassalaýjy markalar gaty köp bolansoň, haýsy markany saýlamalydygyny bilemok.Bu ýerde, öý tozany aýyrýan aldegidi has gowy arassalaýjy - Haier maslahat berýärin.Airöne howa arassalaýjynyň täsiri degişli süzgüç elementine doly baglydyr.Süzgüç elementi dogry satyn alnan bolsa, täsiri gaty gowy.Süzgüç elementi dogry satyn alynmasa, haýsy arassalaýjynyň peýdasyzdygyna garamazdan.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5