Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Howa süzgüçini 352 çalyşmak

  • Material Pm 2.5 çalşylýan işjeňleşdirilen uglerodyň hapalanmagy tüsse 352 arassalaýjy üçin açyk howa süzgüji

    Material Pm 2.5 çalşylýan işjeňleşdirilen uglerodyň hapalanmagy tüsse 352 arassalaýjy üçin açyk howa süzgüji

    Gysgaça syn:

    Soňky iki ýylda tutuş ýurt boýunça howanyň hapalanmagynyň möwjemegi bilen has köp hytaýlylar howanyň hiline üns berdiler, öýleriniň howa hiline ýakyndan gözegçilik etdiler we öý howasyny arassalaýjylar hem girip başladylar.

    356 Anmin Y106 howany arassalamak, funksiýalar, güýçli aýyrmak, wirusa garşy we duýgur faktorlar, akylly sensor re modeimi, şeýle hem arassalamak ukyby we polo positiveitel we otrisatel ion sanjymy taýdan iki tarapyň bardygyny bellemelidiris. Şeýle hem 1 ýyl üýtgediň we kynçylyklaryňyzy halas ediň.