Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Süzgüç H12 H13 Göçme süzgüç çalyşmagy Howa arassalaýjy “Levoit Core 300” üçin uglerod süzgüç bölekleri

Gysga düşündiriş:

IZSOHHOME LEVOIT ýadrosy 300 çalyşma süzgüji, LEVOIT ýadrosy 300, ýadro 300-RF fliter, H13 synpy 3-in-1 HEPA süzgüçli we süzgüçli

“LEVOIT Core 300”, “Core 300S” howa arassalaýjy, 1 sany hakyky HEPA we işjeňleşdirilen uglerod, çalyşýan “Levoit” howa arassalaýjy çalyşma kartrij ýadrosy 300-RF, 2 paket


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 3 - 20 dollary
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo:

  Funksiýa:

  1. Gabat gelýän modeller -Premium levoit howa arassalaýjy çalyşýan süzgüç elementi LEVOIT Core 300 we Core 300S VortexAir howa arassalaýjylary üçin ýörite döredildi.Bölüm No. Esasy 300-RF süzgüç bilen deňeşdirilendeBellik: Bu “Levoit OEM” önümi däl.Bu önümde marka ýa-da model atlaryny ulanmak diňe laýyklygy görkezmek üçin.Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, satuwdan soň kanagatlanarly hyzmat ederis

  2. Tapgyr süzgüç - “Levoit Core 300” hakyky howa süzgüji, 3-in-1 hakyky HEPA süzgüç ulgamy bilen işlenip düzülendir, ultra-inçe asma 0,1umdan pes bolanda has güýçli süzgüç effektine eýe.Neýlon başlangyç 3. Süzgüç: köp hapalary aýyryň.H13 derejeli hakyky HEPA süzgüji: ululygy 0,3 mikron ýaly howa tozanynyň 99,97% -ini alýarIşjeňleşdirilen uglerod süzgüji: ýakymsyz yslary, tüsse we ş.m. siňdirmekde güýçli funksiýa bar.

  3. Amal-“Levoit” howa arassalaýjy süzgüçlerimiz, pes energiýa garşylygy, ýokary netijeliligi we az basyşy bilen, uly süzgüçi üpjün edip, ösen pes energiýa sarp edijisi we öndüriji tarapyndan subut edilen pes gurluş tehnologiýasy bilen ekologiýa taýdan arassa dokalmadyk matalardan we işjeňleşdirilen ugleroddan ýasalýar.Iň soňky elektrostatik elektret süzgüç tehnologiýasy, dokalan däl matalarda ulanylýar, energiýany tygşytlamagy we uzak ömrüni üpjün edýär.

  Iş saýlamalaryny süzüň:

  Ajaýyp süzgüç-“Levoit Core 300” çalyşýan süzgüç elementi, 3-in-1 ýokary netijelilik süzgüç ulgamy bilen birleşdirilen tozan, saç, dander, süýüm, süýüm ýaly 0,3 mikron ýaly asylan bölejikleriň 99,7% -ini tutýar we islenmeýän yslary we dumanlary siňdirýär, howanyň hilini ýokarlandyrmak üçin tüsse, nahar yslary, VOCS.Bu ideal we ajaýyp howa arassalaýjy enjam, üýtgeşik yssyz arassa howa

  Pul üçin gaty gymmat - toplumda 2 x täze Core 300 çalyşma süzgüji we 1 x arassalaýjy çotga bar.Ölçegleri: 19.2 x 19,2 x 14,6 sm (jikme-jiklikler üçin surata serediň).“Core 300-RF Filtr çalyşmagy”, “Levoit Core 300” howa arassalaýjy enjamyňyzy standart gurnamak üçin zerur bölekleri öz içine alýar.Dogry saýlawyňyz.Çalyşmagy gaýtadan işlemek - Core 300 howa arassalaýjy çalyşma süzgüji ösen nano molekulýar elek süzgüç tehnologiýasy bilen işlenip düzüldi, süzgüç effekti has çydamly we durnukly.Süzgüç elementini her 6 aýdan çalyşmagyňyzy maslahat berýäris (ulanyşyňyza we daşky gurşawyňyza baglylykda).Çalyşmak aňsat we bir gezek ulanylýar, zerur gural ýok.

  Aýratynlyklary:

  “Levoit” kiçi iş stoly howa arassalaýjy, 20-den aşakda “Tatami”, dezodorant, vakuum, haýwan, polen, tozan, kuukiseý, güýçli, çyglylyk ýok, ykjam, Hepa süzgüji, 2 ýyllap çalşylmaýar, öý tozany, galyndylara garşy, PM2.5. Energiýa tygşytlaýjy, mini, 6 tatami, 300 ýadro üçin 10 tatami.

  Täsir:

  ABŞ-da iň gowy satyjy alyň!Howanyň hilindäki kynçylyklary netijeli çözüň: Bu ABŞ-da iň köp satylýan önüm we ýokary öndürijilikli howa arassalaýjy, dünýäde, şol sanda Europeewropada-da meşhur.Öňdäki material we tozan ýygnamak meýdany, tozan ýygnamak kuwwatyny 2 esse ýokarlandyrýan, 0,1 bölejikleri aýryp bilýän elektrostatik hepa süzgüji bilen ulalýar.μm polen, galyndy, jaý tozany we PM2.5 ýaly.Burnuň gyşarmagyny aýyrmaga kömek edýär.Işjeňleşdirilen uglerod süzgüji arkaly tüsse, öý haýwanlarynyň ysy, nahar bişirmek ysy, galyndy ysy, aýakgap ysy we ş.m. ýaly umumy yslar ýok edilýär.Süzgüçiň netijeliligi 99,99% -e ýetýär.

  Kiçijik bolsa-da, güýçli we çalt arassalanýar!20 janköýer haty: Kiçijik bolsa-da, 11 telesentrik janköýerine esaslanýar.Güýçli re Inimde 8 wattyň arassalanmagy bary-ýogy 13 minut alýar.Möhüm howany saklamak üçin otagyň howasy sagatda 5 gezek aýlanyp bilner.Ulanylýan meýdany 20 inedördül metrden gowrak.Elbetde, ýatylýan otaglar, çagalar otaglary we ýeke ýaşaýyş ýaly kiçijik ýerler ofisleriň we ýaşaýyş otaglarynyň giň meýdanynda-da meşhurdyr.Howa kanallarynyň dizaýny ýaly ýörite içerki gurluşlar sürüjiniň sesini azaldýar, howany arassalaýar we otagyň rahatlygyny saklaýar.Quietuwaşlygy gowulaşdyrmak üçin owadan howanyň has rahat bolmagy üçin ýene 15 düzediji plastinka ulanylýar.Gijeki gowy re ofimiň işleýän sesi bary-ýogy 24 (ýapraklaryň göwrümi) asuda.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary