Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Aýrylyp bilinýän Hepa howa süzgüji, Dizonlary arassalaýjy arassa sowuk baglanyşyk Tp01 Tp02 Tp03 Bp01

Gysga düşündiriş:

Öý howa süzgüçiniň näçe görnüşi bar?

Iň oňat howa çalşygy we kondisioner ulgamlary howa süzgüçleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Howa süzgüji üç görnüşe bölünýär: esasy täsir, orta täsir we ýokary netijelilik.Dürli talaplara laýyklykda elýeterli.Süzgüçiň degişli derejesini ulanyň.Umumy öý esasan duman, saç, tozan, bölejik maddalary we formaldegid we beýleki zyýanly gazlara bölünýär.Steril operasiýa otagynyň kondisioner ulgamy iň bolmanda başlangyç ýa-da orta täsirli süzgüç bilen üpjün edilmelidir.Operasiýa otagynda howa çalşygy we howanyň üýtgemegi has köp bolmaly.Iki basgançakly süzgüç ulgamynyň ahyrynda süzgüçiň netijeliligi ýokarda bolsa, howanyň üýtgemeginiň sany sagatda bir gezek bolmaly.HEPA süzgüji gurlan bolsa, operasiýa wagtynda howadaky bakteriýalaryň sanyny howpsuz aralykda saklamak üçin sagatda howanyň üýtgemeginiň sany birdir.Soňra, “Dyson Air” arassalaýjy öýde we hassahanada ähli funksiýalary ýerine ýetirip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tozan işlemezligi üçin öý HEPA süzgüçini guruň:

Dyson ýokary netijelilik howa süzgüçiniň gurulmagy aşakdaky düzgünlere laýyk gelmelidir:

1 Öýüň içindäki HEPA süzgüji, daşky görnüşi gözden geçirenden soň derrew gurulmalydyr;

2 Dyson ýokary netijelilik süzgüç çarçuwasyny gurnamak tekiz, arassa bolmaly, her süzgüç gurnama çarçuwasynyň gyşarmasy 1 ~ 2-den geçmeli däldir.;

3 Daýson süzgüçiniň gurnama ugry dogry bolmaly, süzgüç daş-töweregi we interfeýs gurlandan soň, syzmazdan berk bolmaly;

Mehaniki möhür ulanyp, 4 ýokary netijelilik süzgüji, howa geçirijilik möhürini ulanmaly, galyňlygy 6 ~ 8we süzgüç çarçuwasyna ýakyn;Gurlandan soň, padiň gysylmagy birmeňzeş bolmaly we gysyş tizligi 25 ~ 50%;Gurlandan soň syzmagy anyklamak;

5 efficiencyokary netijelilik süzgüji gidrawlik möhüri kabul edeninde, çukur çarçuwasy keseligine gurulýar we syzmak hadysasy bolmaz;Bakda hapa ýa-da çyglyk ýok.Bakdaky möhürleýji suwuklygyň beýikligi tankyň çuňlugynyň 2/3, möhürleýji suwuklygyň ereýän nokady 50 than-dan ýokary bolmaly.

Netijeli süzgüç elementiniň tertibi aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir:

1, bezeg gatlagyna paralel ýa-da plenumyň aşaky böleginiň howa üpjünçiliginiň üstünde akym gatlagy ýerleşdirilende, süzgüçiň doly gatnaşygy 0,75-den pes bolmaly däldir.

2. Plenumyň gapdalynda ýerleşdirilende, bir tarapa ýa-da ters tarapa ýerleşdirilip bilner.Süzgüçiň gapdaldaky gatnaşygy 0,75-den pes bolmaly däldir we plenumdaky howa akymy doly garylmalydyr.

3. Boýy we içerde hyzmat etmek bilen çäklendirilende, süzgüç plenumyň daşynda syzmaga garşylyk funksiýasy bilen howa üpjünçiliginiň üstünde ýerleşdirilip bilner, ýöne plenuma mümkin boldugyça ýakyn bolmaly we howa akymy plenum doly garylmalydyr.Arassa howanyň doly gatnaşygy 0,85-den pes bolmaly.

4. 100-den pes arassa ýerler üçin, howa üpjünçiligi porty merkezleşdirilen bolsa, howa üpjünçilik portundaky iň soňky tapgyr HEPA süzgüji merkezleşdirilip ýa-da dargadylyp bilner, emma howa üpjünçiliginiň üstünde akym paýlaşma gatlagy gurulmalydyr.

5. levelüz derejeli laminar akym operasiýa otagynda ähli arassa otaglar ikitaraplaýyn aşaky howa howasyny kabul etmeli;Iki tarapyň arasyndaky aralyk 3 m-den geçmese, bir tarapyň aşagyndaky howa gaýdyp biler, ýöne dört burç ýa-da dört tarap ulanylmaly däldir.Arassa koridorlar we arassa koridorlar ýokary çykýan howany ulanyp bilerler.

6. Içerki gaýdýan howa 100 derejeli laminar akym iş otaglarynyň hemmesinde ulanylmaly we koridora howany yzyna gaýtarmak üçin galyndy basyş klapany gurulmaly däldir.

7. upperokarky went 100 derejeli laminar akym operasiýa otagynda gurulmalydyr we ýagdaý hassanyň kellesiniň ýokarsynda bolmalydyr.Egzoz rozetkasynyň partlama tizligi 2m / s-den köp bolmaly däldir.

Öý içindäki HEPA süzgüçiniň süzgüç elementini çalşanyňyzda, üns bermeli:

1. Iş otagynda we daşynda işgärleri we zatlary dolandyrmak.

2. Içerki gurşawda aşa köp tozan akymynyň öňüni almaga synanyşyň.

3. Arassalaýjy enjam çalşylanda, aralyk öz-özüni arassalamak üçin ýeterlik wagt üpjün etmeli.

4. Arassalaýyş ulgamynyň işleýşi wagtynda ähli arassalaýyş işleri çyg mata bilen süpürilmelidir.

5. Arassalaýjy enjam öňki gurlandan soň arassalanmalydyr.

Operasiýa otagyny arassalamak ulgamy HEPA süzgüç torunyň üýtgemegi sikl salgylanmasy:

Operasiýa otagyny arassalamak ulgamynyň ýokary netijelilik süzgüji, hirurgiýanyň steril gurşawy üçin möhüm kepillikdir.Degişli milli ülňülere laýyklykda, arassalama täsirini üpjün etmek üçin operasiýa otagynyň ýokary netijelilik süzgüçini her 3-6 aýdan bir gezek çalyşmaly.

Operasiýa otagynda ýokary netijelilik süzgüçini çalyşmaga taýýarlyk:

1. Iş otagynda we daşynda işgärleri we zatlary dolandyrmak.

2. Poroşok ellikler laminar akym iş otagynda ulanylmaly däldir.

3. Her dürli mata köýneklerini bukmak ýa-da operasiýa otagyna şahsy zatlary, kitaplary we gazetleri getirmek düýbünden gadagan.

4. Gyssagly operasiýa operasiýa bölüminiň daşarky operasiýa otagynda, hapa kanalyň golaýyndaky operasiýa otagynda ýokanç operasiýasy edilmelidir.

5. Işleýiş enjamlarynyň üznüksiz işlemegi, aralyklarda ýeterlik arassalaýyş wagty bilen üpjün edilmelidir.(2 ýokançlygyň öňüni almak we dolandyrmak)

6. Arassalaýyş ulgamynyň işleýşi wagtynda ähli arassalaýyş işleri çyg mata bilen süpürilmelidir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň