Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Haier howa arassalaýjy süzgüç çalyşma hepa we Haier Kj340f-eaa Kj350f-eaa üçin işjeňleşdirilen uglerod süzgüji

Gysga düşündiriş:

Haier howa arassalaýjy we ekrana syn:

Formaldegid töweregimizde gyzgyn tema.Formaldegid zäherli gazyň ysly görnüşidir, adam bedenine köp dürli zyýanlar bar, esasanam garrylar, çagalar we göwreli aýallar has uly täsir edýär.Formaldegidden dynmagyň köp usuly bar, olaryň iň ýönekeýi Windows arkaly şemallaşdyrýar, içerde ösümlikleri ösdürýär we howa arassalaýjysyny ulanýar.Recentlyakynda, Haier howa arassalaýjysynyň ýylylygy gaty ýokary we Haier howa arassalaýjysynyň täsiri gaty gowy, bu hem dogry uýgunlaşma süzgüç elementine bagly!

 


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 3 - 20 dollary
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haier howa arassalaýjysynyň aýratynlyklary.

  Haier howany arassalaýjy aýratynlyklar - täzelik!

  “Haier” howa arassalaýjy baýdak “arassalaýyş netijeliligi, sagdyn durmuş”, diňe bir iň meşhur wifi dolandyryş usuly bilen işlemek bilen çäklenmän, ikisinde-de hereketlendiriji fanatyň dizaýnynda ulanylýan, pudakda öňdebaryjy tehnologiýanyň on gowrak önümini öz içine alýar. gapdal taraplar şemalda, içerdäki howa aýlanyşyny çaltlaşdyryň, daş-töweregiňizde ölü burç arassalanmasyny üpjün ediň.Mundan başga-da, habarçynyň düşünişine görä, saglyk nukdaýnazaryndan önümleriň "saglyk ýyldyzy" diýlip atlandyrylýan köp aýratynlyklary bar, anion generatory bilen enjamlaşdyrylan, negatiw ion "witamin", howanyň bir görnüşi hökmünde giňden tanalýar howany arassalamakda, tozany aýyrmakda öz anionyny ulanmak, tagamdan başga-da, enjamy sterilizasiýa etmek, otagy howany arassa we täze we tebigy edýär.

   

  Haier howa arassalaýjy we uýgunlaşdyrylan süzgüç.

  Haier howa arassalaýjysynyň innowasiýa howa arassalaýjydygyny öwrenýäris, şol bir wagtyň özünde, formaldegidden başga-da, ukyby gaty gowy we duman we formaldegidi aýyrmak üçin adaty öndüriji täsirli uglerod süzgüji tarapyndan öndürilip bilner, katalitik bölünişiniň özboluşly usuly a Esasy ýagty ýer, howany arassalaýjynyň dizaýny has ýokary, ylmy we tehnologiki mazmuna eýe, akylly işe ýetmegi başardy.

   

   

   

  Baha bermek: Haier howany arassalaýjy dargamak formaldegid maşynynyň sanly ekrany?

  1. Daş görnüşi dizaýny: gaty moda we ýönekeý, arassa ak we owadan.

  2. Arassalaýyş täsiri: gaty akylly, arassalanmagy çaltlaşdyrmak üçin biraz tüsse çykýar, agşamky bahanyň sesiň peselmegini dowam etdirýändigini göreniňizden kän wagt geçmänkä:

  Bu gaty akylly we howa gowy bolanda hakykatdanam ümsüm.Gijelerine ýatmazdan ozal, otagdaky Sýao Aýa: "Sýao Aý, öýdäki ähli howa arassalaýjylaryny uky tertibine sazlamaga kömek ediň" diýmeli.

  Kwadrat metre görä önümleri saýlaň

  Otagyň ululygy, saýlaýan arassalaýjynyň ululygyny hem kesgitleýär.Umuman aýdanyňda, has uly arassalaýjylar has güýçli kuwwata eýe.Mysal üçin, 15m3 otagda 120m3 / sag arassalaýjy saýlamaly.Şeýlelik bilen, oturylyşyk otagynyň hemmesi ulanylmazdan ýa-da kiçi sebitler bilen düşek ulanylandan soň satyn almazdan ozal arassa bolmaly.Şol bir wagtyň özünde, zerurlyklaryňyza görä nemlendiriji täsir ýa-da aromaterapiýa täsiri bolan önümleri saýlap bilersiňiz.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň