Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Öý paneli howa arassalaýjy H13 Hepa süzgüçini Haier Kj225f-hy01air arassalaýjy Hepa süzgüji

Gysga düşündiriş:

Epidemiýanyň gelmegi hemmämiziň saglygyň iň uly baýlykdygyna has çuňňur düşünýäris.Howa gurşawynyň howpsuzlygy, bakteriýalaryň we wiruslaryň zaýalanmagy, gum tupanlarynyň hüjümi we täze jaýlarda formaldegid we ş.m. howa arassalaýjylaryna has köp dostuň ünsüni çekdi, esasanam köp dost bu barada ýakynda pikir alyşdy.Howany arassalaýjylaryň netijeliligi degişli milli bölümler tarapyndan öňden bäri ykrar edilipdi we birnäçe standartlar çykaryldy, şonuň üçin bu ýerde kän bir zat aýtjak däl.

Sebäbi köp dostlar howa arassalaýjylary saýlanda köp şübhelenýändiklerini görkezýärler.Bazarda howa arassalaýjy markalar gaty köp bolansoň, haýsy markany saýlamalydygyny bilemok.Bu ýerde, öý tozany aýyrýan aldegidi has gowy arassalaýjy - Haier maslahat berýärin.Airöne howa arassalaýjynyň täsiri degişli süzgüç elementine doly baglydyr.Süzgüç elementi dogry satyn alnan bolsa, täsiri gaty gowy.Süzgüç elementi dogry satyn alynmasa, haýsy arassalaýjynyň peýdasyzdygyna garamazdan.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 3 - 20 dollary
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haier HEPA Filtr aýratynlygy

  Häzirki wagtda howa arassalaýjylaryň köpüsi esasan PM2.5-de täsir edýär, ýöne formaldegidleri aýyrmakda we sterilizasiýa etmekde diňe birnäçe professional arassalaýjy täsir edýär.Tapawut arassalaýyş tehnologiýasynda.

  Ikinjiden, howany arassalaýjy daşary ýurtlardan gelip çykypdyr, arassalaýyş tehnologiýasy has kämildir.Şeýle-de bolsa, esasy tehnologiýa we adapter süzgüç elementiniň iň uly zawody henizem Hytaýda.Hytaý çeşme zawody tarapyndan öndürilen arassalaýjynyň süzgüç ekrany gaty abraýly.Mysal üçin, Haier Kj225f-hy01 arassalaýjy ýokary netijelilik + işjeňleşdirilen uglerod kompozit süzgüji üçin amatly, täsiri gaty gowy, öndürijilik ýa-da hyzmat möhletinden has gowy.Meýletin reňk, ululygy özleşdirmek, hiliň kepili, satuwdan soňky hyzmat we ş.m. gaty gowy abraý!

  Haier süzgüç kwanlite gözegçilik

  Arassalaýjy süzgüç öndürijileriniň müňlerçesi bar bolsa-da, köp söwdagärleriň adaty öndürijini saýlamagy hakykatdanam agyrýar.Hünärmen, amaly we tygşytly hemmetaraplaýyn gözden geçirilse, arassalaýjy süzgüç pudagynda gowy abraý gazanmagyňyzy maslahat berýärin - Dongguan Huasheng Yi daşky gurşawy goramak arassalaýyş tehnologiýa kärhanasy, LTD.Zawod, oem ýa-da odm bolsun, süzgüç elementleriniň uýgunlaşmagynda örän abraýly artykmaçlyga eýe.Mysal üçin, gözleg we ösüş, zawodyň gözleg we ösüş enjamlary hemmetaraplaýyn, kämillik tehnologiýasy.Başga bir mysal önümçilik liniýalary.Zawodda 60-dan gowrak önümçilik liniýasy bar.Her önümçilik liniýasynda kesgitli tehniki işgär bar, bir adam post, hiliň kepili, her baglanyşygy yzarlap bolýar.

  Näme üçin hemmämize howa arassalaýjy gerek?

  Dogrusyny aýtsak, önüm markasynyň has optimistik bolmagy üçin ýer ýüzünde wirtual, önüm öndürijiligi we hili oýnamak üçin hakyky konsentrasiýany ýüze çykaryp bileris.

  Arassalama täsirine nädip baha bermeli?

  Howany görüp ýa-da degip bolmaýar, şonuň üçin san effektlerini hakyky wagtda görmek iň gowusydyr.Bu Haier arassalaýjysyny süzmek üçin alyň, ýelken ekranynda formaldegid bahasy görkezilýär, bu diňe bezelen jaý üçin gaty möhümdir.

  Mundan başga-da, TVOC, PM2.5 we temperatura we çyglylyk bahasy bar, gaty doly.Esasanam formaldegidden başga-da, onuň güýçli nokady.

  Gollanma satyn almak.

  Bazar satuwy we üçünji tarap ygtyýarnamasy bilen bilelikde

  Householdokary hilli öý howasyny arassalaýjy bakteriýalary we ysy arassalamak ukybyna eýe bolmalydyr.Howa arassalaýjy saýlanyňyzda, onuň bakteriologiki we ysy aýyrmak ukybynyň ýalan abraý gazanýandygyna aýratyn üns beriň.Umuman aýdanyňda, satuw mukdary bazaryň esasy synag indeksidir.Önüm gowy, tebigy satuw köpelýär, önüm gowy abraý däl, halky satyn almak üçin degişlilikde has az bolar.

  Mundan başga-da, stoluň aşagyndaky mebel, diwan düşegi we ak stafilokokk, E. coli, gripp wirusy we beýleki umumy plankton köpeldýän ýerleriň hapa howa konsentrasiýasy ýaly;Täze durky täzelenen jaý formaldegid, benzol we TVOC ýaly zyýanly gazlardan doly.Howany arassalaýjynyň bu zyýanly maddalara arassalaýjy täsiri, üçünji tarap edarasy tarapyndan tassyklansa has ynandyryjy bolar.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň