Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Hepa çalyşýan süzgüç H Bal guýy süzgüji Hrf-h2 howa arassalaýjylary Hpa050 Hht055 Hht155 seriýasy

Gysga düşündiriş:

Honeywell-iň beýleki ugurlardaky goşantlary

“Honeywell”, C919 üçin dört sany ösen tehniki çözgüt we kömekçi güýç ulgamy, tigir tormoz ulgamy, uçuşa gözegçilik ulgamy we atmosfera maglumatlary we nawigasiýa ulgamy ýaly dört sany kämil goldaw hyzmatlaryny hödürledi.

COMAC bilen 14 ýyllyk işimizi gözden geçirip, bilelikdäki düşünjäni kesgitlemekden talaplary kesgitlemek, in engineeringenerçilik gözleglerinden we ýerinde goldaw, täjirçilik, müşderi hyzmatyna çenli… COMAC bilen bilelikde Hytaýyň ähli prosesine şaýat bolduk- meýilnama meýilnamasyndan gurnama liniýasynyň tekiz aýlanmagyna, soňra bolsa üstünlikli uçuş we howa ukyplylygy şahadatnamasyna çenli uly uçar C919 ýasady.

Bu döwürde, dünýäniň dürli funksiýaly toparlaryndan 1000-den gowrak “Honeywell” C919 taslamasyna paýhas we ter goşup, çuňňur gatnaşdy.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 3 - 20 dollary
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Honeywell JAC35M2101W howa arassalaýjy üçin

  Arza üçinmarkasy Honeywell (HON)
  Programma modeli KJ300F-JAC2101W
  görnüşi Howa arassalaýjysüzgüç çalyşmak
  reňk Ak/ Gök / Gyrmyzy / omöriteleşdirilen

  Spesifikasiýa parametri

  gelip çykan ýeri Hytaý
  Material PC + ABS
  Arassa agramy (kg) 0,5 kg
  Jemi agram (KG) 1kg
  Bahalandyrylan naprýa .eniýe (v) 220VAC, 50Hz
  Bahalandyrylan güýç (w) 7.5-55 w
  Elektrik kabeliniň uzynlygy (m) 2
  Bukjanyň ululygy (mm) Süzgüçleriň ululygyna görä
  Sesi (db) Howa arassalaýjysyna görä _64.81
  CADR bahasy (m? / H) Formaldegid: 60 m?/ h Aýratyn materiýa: 305m?/ sag

   

  Funksiýa parametri

  Formaldegidiň çykarylyşy (%) Netijeli dereje> 99.95%
  Süzgüç bölejikleri Netijeli dereje> 99.95%
  Kuwwat sarp etmek (w) 7.5-55
  Uzakdan dolandyryş WIFI

  Gollanma satyn almak.

  Aýratyn arassalama talaplary ýerine ýetirilýärmi

  Howa arassalaýjylary barada aýdylanda bolsa, arassalamak funksiýasy iň aladaly wezipe.Içerdäki howany arassalaýjylara bildirýän talaplaryňyz diňe içerdäki howanyň hilini ýokarlandyrmaga esaslanan bolsa, arassa howany arassalamagyň görnüşini we ýokary çykdajyly öndürijiligini saýlap bilersiňiz.

  Adamlaryň durmuş derejesine bolan islegleriniň artmagy bilen, howa arassalaýjylara bolan isleg indi içerdäki howany arassalamak däl.Mysal üçin, ýapyk howa şertli otagda işleýänler, howany sowatmagyň degidifikasiýa täsiri otagdaky howany gaty guradýar, derisi hem guraýar, şonuň üçin howa arassalaýjy saýlananda, çygly howa arassalaýjysyny saýlarlar deriniň gözelligi bilen.

  Şeýle-de bolsa, uzak wagtlap köp adamda ýaşaýan we içerde uly hapalanan adamlar ýakyn aralykda arassa we bakteriýalarsyz howadan dem almalydyrlar.Howa arassalaýjy saýlanylanda, stoluň üstünde goýmak üçin kiçijik K howa arassalaýjysyny saýlarlar.Şolaryň arasynda Sharpyň "iş stoly ýokary çuňlukly net ion topary howa arassalaýjy"


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň