Sagdyn durmuş

Saglyk bilen meşgullanýan adam bolsaňyz, HSY-a gelmegiňizi haýyş edýäris!

Arzan bahaly öý howa arassalaýjy H12 H13 H14 Arassa otag howa HEPA süzgüç howa süzgüji

Gysga düşündiriş:

Adaty söwdagärler tarapyndan öndürilýän Xiaomi howa arassalaýjylarynyň artykmaçlyklary näme?

1. PM2.5, bakteriýalar, polen we ş.m. ýaly bölejik maddalara goşmaça.

5. Formaldegid, benzol, zibil ysy, ýelim we boýag ysy we ş.m. ýaly gaz hapalaýjy maddalara goşmaça.

6. Howany tämizlemek üçin otrisatel ionlary (suw ionlary, otrisatel kislorod ionlary, nano duman we ş.m.) goýberiň.

4. Howanyň rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin çyglylyk.

 


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 3 - 20 dollary
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wideo:

  HEPA süzgüç derejesi:

  Möhüm bahasy Hytaý howa arassalaýjy we UV howa arassalaýjy, Iň ýokary we ajaýyp hyzmat bilen, müşderilerimiz bilen bilelikde gowy ösýäris.Tejribe we nou-hau, işimizde müşderilerimiziň ynamyndan elmydama lezzet alýandygymyzy üpjün edýär."Hil", "dogruçyllyk" we "hyzmat" biziň ýörelgesimizdir.Biziň wepalylygymyz we borçnamalarymyz siziň hyzmatyňyzda hormat bilen galýar.Has giňişleýin maglumat üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň.

  pudagyň dinamikasyna düşünmek.

  Iň oňat hilli Hytaý HEPA süzgüji we ýokary temperatura süzgüji, elmydama "Hil we hyzmat önümiň ömri" ýörelgesinde durýarys.Şu wagta çenli berk çözgütlerimiz we ýokary derejeli hyzmatymyz bilen çözgütlerimiz 20-den gowrak ýurda eksport edildi.

  Goşma süzgüç gurluşy:

  Companyaşaýyş jaýy, ofis, öý we howa arassalaýjy, ýokary hilli we bäsdeşlik nyrhlary üçin ýokary hilli Minipleat paneli howa süzgüji üçin "Hil - bu kompaniýanyň durmuşy we abraý onuň jany" ýörelgesine eýerýär. sözüň hemme ýerinde ýokary derejeden lezzet almak.

  Qualityokary hilli Hytaý howa süzgüji we howa arassalaýjy, Güýçli tehniki kuwwat we ösen önümçilik enjamlary we SMS adamlary maksatly, hünärli, yhlasly kär.Kärhanalar ISO 9001: 2008 halkara hil dolandyryş ulgamy sertifikaty, CEB sertifikaty EUB arkaly öňdeligi eýeledi;CCC.SGS.CQC beýleki baglanyşykly önüm şahadatnamasy.Kompaniýamyz bilen baglanyşygy täzeden açmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  Adatça, adamyň häsiýeti önümleriň hilini kesgitleýär, jikme-jiklikler önümleriň ýokary hilini kesgitleýär, REALISTIC, TERJIME EDIP BOLANOK Sarp edijilerimiziň her bir önümini bagtly etmek üçin ähli aýratynlyklar barada habar berdik.

  Arzan bahasy Hytaý howa süzgüji we süzgüç, Iň ýokary hilli harytlar, satuwdan soňky ajaýyp hyzmat we kepillik syýasaty bilen, daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň köpüsinden ynam gazanýarys, köp gowy pikirler zawodymyzyň ösüşine şaýat boldy.Doly ynam we güýç bilen, müşderiler bilen geljekki gatnaşyklarymyz üçin bize ýüz tutmagyny we gelmegini garşy alyň.

   

  Näme üçin hemmämize howa arassalaýjy gerek?

  Ajaýyp we kämil bolmak üçin ähli güýjümizi ederis we hytaý lomaý arassa howa arassalaýjy süzgüç HEPA süzgüji üçin dünýädäki ýokary derejeli we ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň derejesinde durmak üçin hereketlerimizi çaltlaşdyrarys, daşary ýurtlarda geljege tüýs ýürekden hoş geldiňiz! uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy we özara ösüşi ösdürmek üçin. Biz has gowy we has uly zatlar edip biljekdigimize berk ynanýarys.

  Hytaý lomaý Hytaý howa arassalaýjy süzgüç HEPA süzgüji we Mini Pleat HEPA süzgüji, Gowy önümlerimiz we hyzmatlarymyz sebäpli ýerli we halkara müşderilerden gowy abraý we abraý aldyk.Has giňişleýin maglumat gerek bolsa we önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Nearakyn wagtda üpjün edijiňiz bolmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  Howa süzgüji / süzgüç elementi näme?

  Arassalaýjy süzgüç HEPA süzgüji H14 Bal ary kömür süzgüji

  Δ TVOC aýyrýan bölekler: konsentrasiýany ep-esli azaldyň we TVOC-nyň zyýanyna netijeli gözegçilik ediň.
  Δ Işjeň kaliý Permanganat gabygy: Wodorod sulfidi, kükürt ýaly zyýanly gazlar üçin ýokary çykaryş netijeliligi
  dioksid, hlor, formaldegid we azot oksidi.
  Δ Nano mineral kristal bölejikleri: Köp gözenekler sebäpli nano mineral kristalynyň gözenekleriniň ululyklary nano masştabynda, gözenekleriň üstki polýar häsiýetleri bar. Birmeňzeş gözenekleri deňeşdirip, polýar gazyna güýçli adsorbsion täsiri bar. nanoskale moler molekulýar ululygynyň birleşmeleri.
  Oc Kokos gabygy işjeňleşdirilen uglerod: physicalokary hilli kokos gabygyndan fiziki usul bilen arassalanýar. Uly ýer meýdany, ýokary güýç, birmeňzeş bölejik ölçegi, gowy ösen gözenek gurluşy we güýçli siňdiriji häsiýetlere eýe.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň